Få arbetade fram gemensam vilja

Thursday, 26 January 2012 15:39

Det som var tänkt att bli en stor konferens, blev på grund av pengabrist istället en bantad tillställning. Men resultatet av den framtidskonferens som Samerådets svenska sektion höll i Arvidsjaur i början på december blev desto större: En gemensam viljeinriktning för alla samer på svensk sida.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN

Bakgrunden till konferensen Samiska röster för framtiden var 2009 års promemoria från regeringen, ett förslag till ny samepolitik. Förslaget avvisades och regeringen har önskat att samerna själva berättar vad de vill. Det har inte gjorts i ett samlat grepp och Samerådet ville därför att dess medlemsorganisationer och den samiska allmänheten skulle ges chansen att tala om detta.

Eftersom sökta medel för att finansiera konferensen inte beviljats blev tillställningen mindre än tänkt. Ett 20-tal representanter från Samerådet, SSR, Same Ätnam, Renägarförbundet och Sáminuorra fanns på plats för att lyssna till föreläsare och diskutera fram ett dokument med gemensam viljeinriktning.

Kristina Nordling, ordförande för Samerådets svenska sektion hälsade alla välkomna med följande ord:

– Det här är en historisk konferens som handlar om hur vi vill forma vår framtid. Det här är ett första möte som vi hoppas ska följas av fler möten och fler diskussioner och jag hoppas att det här ska vara så givande att vi vill fortsätta.

SKÅDESPELAREN HARRIET NORDLUND guidade deltagarna genom det dagslånga programmet och varvade föreläsningarna med kulturinslag tillsammans med musikern Erik Steen.

Bland programpunkterna fanns såväl vindkraftsproblematiken, juridiska hållpunkter och framgången med Laponiaprocessen. Och förstås, en presentation av ett underlag till ett framtidsdokument, ett dokument som tagits fram av skrivargruppen bestående av Marita Stinnerbom, Per-Olov Nutti, Victoria Harnesk och Peter Rodhe.

Underlaget utgick från mänskliga behov och förutsättningar och innehöll de tio värdeorden: kultur, naturen, språket, kunskap, samhällen, rennäringen, kroppen (som senare ändrades till hälsa), rättigheter, näringar och medmänniskor.

Konferensdeltagarna delade in sig själva i fyra grupper och under ledning av Sáminuorras Mattias Harr och Elena Walkeapää hölls workshops för att diskutera kring det 16-sidiga underlaget. Syftet var att få ner det till ett gemensamt dokument på två-tre sidor.

OCH EFTER ETT par timmar fanns ett resultat. De fyra grupperna redovisade resultatet av sina diskussioner i punktform. När det sammanställts fanns ett dokument på lite mer än tre sidor som deltagarna förfinade och sedan godkände. Ett dokument som innehöll både önskemål och krav och också förklaringar på varför önskemålen och kraven ställts.

Exempelvis: ”Vi kräver tillståndsprövning för näringsutövare inom renskötselområdet och sådant tillstånd ska ges till samer från området”, ”Vi kräver att beslutsfattare för en dialog med oss om våra behov”, ”Vi vill att vi samer kontrollerar hur vår kunskap används inom exempelvis forskning, utbildning och kultur”, ”Vi kräver en fullgod tillgång till språkstudier”, ”Vi kräver ett erkännande av samiskt självbestämmande på lokal nivå för de samiska traditionella lokalsamhällena”, ” Vi vill återta den samiska traditionella medmänskligheten” och ”Vi kräver att varje same ser värdet i att vara en gästgivare”.

Kristina Nordling var mer än nöjd efter konferensens avslutande. Hon gladdes åt att det nu finns ett gemensamt dokument att arbeta ifrån och inte minst att organisationerna kunnat enas om viktiga grundläggande ståndpunkter.

– Idag har vi fokuserat på det vi har gemensamt och vi har bevisat för oss själva att vi har mycket mer gemensamt än vad som annars lyfts fram.

ATT DET BLEV en betydligt mindre konferens än vad som var tänkt från början tycker inte Kristina Nordling var något negativt.

– På sätt och vis var det bra att få testa det här i en mindre variant. Nu blir det lättare att ta avstamp i det här och göra något större efteråt, inte minst eftersom det är första gången någonsin som vi samlats på det här viset.

Dokumentet som antogs ska skickas till regeringen för att visa en tydlig viljeinriktning från det samiska folket och, berättar Kristina Nordling, också fungera som en plattform att utgå ifrån i det fortsatta samarbetet mellan organisationerna.

– Det ligger en enorm tyngd i att de samiska riksorganisationerna och Sáminuorra enats i detta dokument.

Att inte ett gemensamt dokument tagits fram tidigare tror Kristina Nordling kan bero på att tiden inte varit mogen förrän nu.

– Jag tror att vi fokuserat på olikheter tidigare och att det nu håller på att förändras. Vi samer börjar inse att vi måste stå enade. Trycket när det gäller exempelvis exploateringar har aldrig varit så hårt och det kanske blivit tydligare nu att vi måste börja samarbeta med varandra.

Och samarbetet ska absolut inte stanna vid ett enda dokument, lovar Kristina Nordling. Nu väntar utvärdering och sedan gäller det att fortsätta arbetet.

– Det finns så många utmaningar att ta tag i där vi tjänar på att samarbeta och ha gemensamma ståndpunkter och ta vara på varandras resurser och engagemang.

Bildtext: Deltagarna på konferensen delade in sig själva i fyra grupper för att utarbeta förslag till gemensam viljeinriktning. Kristina Nordling, Åsa Larsson-Blind, Mattias Harr, Marita Stinnerbom och Mariann Lörstrand var fokuserade på uppgiften.

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör