SSR vill utreda rättsläget kring skogsbruket

SSR landsmöte 2020 hölls digitalt och var därför nedskalat till att handla om i stort sett endast stadgeenliga ärenden. Valberedningens förslag till styrelse ändrades på en punkt. Tre motioner med för renskötseln viktigt innehåll behandlades också. Bland annat en som kräver en rättighetsutredning kring skogsbruket.

Åsa Larsson valdes förra året till SSR:s ordförande på två år. Domen i Girjasmålet är den självklara höjdpunkten under året som gått. 

SSR:s ordförande Åsa Larsson Blind valdes till post på två år vid årsmötet 2019. När hon i år blickar tillbaka på året som har gått är HD-domen i Girjasmålet den givna höjdpunken. 

– Ja, det toppar ju allt. Det är en dom som kommer att prägla så mycket av tiden framåt. Den länkar till grunden för allt som rör samiska rättigheter och samebyarnas rätt till mark och vatten. 

På minussidan pekar hon på att det nog finns medlemmar som tycker att SSR kunde ha synts och hörts ännu mer. 

– Det finns alltid så mycket mer att göra. Vi hade till exempel velat komma längre med en del projektfinansieringar, bland annat för ett projekt som rör trafikersättningen. Det är en fråga som många medlemmar vill att vi ska komma vidare med. Men mycket står vänt på grund av coronaviruset. Det är svårt att få fokus på det vi vill prata om, som rovdjursfrågan och arbetet efter Girjasdomen, när corona tar all kraft. 

Tre motioner hade lämnats in till årets landsmöte. En av dem kom från Ulrika Renström, ordförande i Malå sameby. Den handlar om beskattningen av vinster inom renskötseln. På grund av minskade marker minskar också det maximala tillåtna renantalet. Det innebär att renägarna måste slakta mer, varför vinsten i ett slag ökar och därmed också beskattningen. Det finns därför ett behov av att fördela vinsten över flera år. Renströms förslag var därför att ett renkonto motsvarande skogsägares skogskonto ska införas. Landsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda särskilt anpassade skatteregler. 

En annan motion, från Rans sameby, handlade om att ett samlat grepp bör tas kring begreppet renhälsa och att en veterinär borde vara knuten till SSR. Landsmötet beslutade att tillstyrka motionen. Också den tredje motionen kom från Ran och Magnus Andersson, som kräver en rättighetsutredning kring skogsbruket. Också här tillstyrkte landsmötet motionen. Åsa Larsson Blind konstaterar att det är lång diskussion framför allt inom skogsgruppen om att sätta ner foten gentemot skogsbruket som lett fram till motionen.

– Grundproblemet är att skogsbruket inte visar erforderlig hänsyn. Var går gränsen för det ömsesidiga hänsynstagandet? Så beslutet handlar om att förutsättningslöst utreda förutsättningarna för att se om en juridisk prövning av skogsvårdslagen är möjlig. Ett liknande beslut föregick Girjasmålet, säger Åsa Larsson Blind.

Hon konstaterar att skogsbruket nog är det intrång som enskilt påverkar renskötseln allra mest. 

– Men det är kanske också det intrång som känns oss mest övermäktigt. Så vi räknar med att det här blir en lång process som än så länge inte har någon bortre tidsgräns. 

Under årets landsmöte valdes nya ledamöter till några poster. Den ordinarie styrelsen består nu, förutom Åsa Larsson Blind, av Raymond Wasara, Anders Erling Fjällås, Lars-Thomas Persson, Lars-Olov Baer, NIls-Anders Jonsson, Åsa Skum (sameföreningarna) och Janni Klemensson Jannok (ungdomsrådet). I valberedningens förslag var det en namn som kom att bytas ut under mötet. Det var Lars-Thomas Persson som valdes in på skogsbyarnas mandat istället för Helen Sundqvist som haft platsen tidigare och var föreslagen för omval. 

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör