Parlamentariker mellan: Ungdomligt och östligt fokus

Monday, 05 December 2011 23:17

Temat för den tredje parlamentarikerkonferensen, som hölls i Kirkenes, var traditionell samisk kunskap och arktiska frågor.

En tredje deklaration antogs med de två tidigare deklarationerna som grund och som bland annat berör FN:s urfolksdeklaration och nordisk samekonvention.

Dessutom antogs enhälligt att ett gemensamt ungdomsråd knyts till Samiskt Parlamentariskt Råd.

För tredje gången möttes sametingen i Sverige, Norge och Finland samt representanter från Ryssland för en gemensam parlamentarikerkonferens under ledning av SPR, Samiskt Parlamentariskt Råd, i början på november.

Egil Olli, sametingspresident i Norge, var nöjd med konferensen och tyckte att den genomsyrades av god stämning och stor enighet som visade på att samerna är ett folk i flera länder.

– Det som tas upp inom alla sameting är språket, kulturen och hur vi tillvaratar samernas intressen när det gäller exploateringar och rennäring inte minst. En speciell sak som vi dryftade under konferensen var problematiken med rovdjursförvaltningen och det visar att vi många gånger sitter i samma båt.

När det gäller deklarationen menar Olli att grunddokumentet är detsamma, men att vissa saker följts upp. Som exempel nämner han landrättigheterna i Finnmark som norska Sametinget jobbat med. Vissa andra punkter har tillkommit sedan den första deklarationen.

– Självbestämmande är en viktig sak och inflytandet ser lite olika ut länderna emellan.

ARBETET MED NORDISK samekonvention menar Olli är en viktig fråga och där har arbetet kommit en bit, även om upplägget ser olika ut beroende på vilket land man tittar på.

– Att jobba med urfolksrättigheter tar tid, men vi når ändå små framgångar. Att jobba gemensamt är viktigt, det är så vi är starkast och kan uppnå mest.

Att FN:s specialrapportör James Anaya kommit med flera rapporter gällande samernas situation är också en viktig del som enligt konferensen bör följas upp.

I deklarationen nämns samerna i Ryssland med en speciell punkt och det beror, enligt Olli, att det är särskilt viktigt att lägga fokus på deras nuvarande situation.

– De har inte kommit lika långt som de övriga länderna och det är viktigt att de inte blir bortglömda i det gränsöverskridande arbetet.

Även de samiska ungdomarna får speciellt utrymme i deklarationen och konferensen beslutade att etablera ett gemensamt samiskt ungdomsråd.

– Jag tycker det är väldigt bra att samiska ungdomar går samman och önskar att jobba gemensamt. Det är en fin önskan som vi bör tillvarata och ge dem de möjligheter de behöver för att jobba gemensamt.

MEN HAN POÄNGTERAR också att internationella arbetet och arbetet med nordisk samekonvention är något som tas på största allvar. Och inte minst språksatsningar och rätten till den samiska kulturen. Det, menar han, hör till de frågor som är gemensamma för de tre sametingen.

– Och en gemensam utmaning vi står inför är hur vi ska förhålla oss till nya samiska näringar samtidigt som vi ska ta vara på det traditionella.

Överhuvudtaget anser Egil Olli att gemensamma parlamentarikerkonferenser är väldigt viktiga för det samiska samhället.

– Det är viktigt att lära känna varandra och kunna se att vi har gemensamma intressen och att vi faktiskt är ett folk, trots landsgränserna.

DAGEN INNAN HADE SPR plenumsmöte och Egil Olli tog över ordförandeklubban efter Klemetti Näkkäläjärvi och nu väntar 16 månader på ordförandeposten för Olli.

– Det blir självklart ett stort ansvar, men jag har lovat att göra så gott jag kan.

Han säger att deklarationen som antogs i Kirkenes är ett styrdokument för SPR att rätta sig efter i det fortsatta arbetet. Och arbetet inom SPR är viktigt, menar Egil Olli.

– Från norsk sida försöker vi prioritera arbetet inom SPR, men det har också viktigt att alla som är inblandade drar åt samma håll. Det är vårt ansvar.

Nästa parlamentarikerkonferens kommer att äga rum om tre år och då är det upp till Sametinget i Sverige att ge förslag på när och var.

Text: KATARINA HÄLLGREN

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör