Nej till regeringens förslag om ny samepolitik

Wednesday, 16 December 2009 21:28

Regeringens promemoria om samepolitik tar inte hänsyn till samerna som urfolk och ska direkt i papperskorgen. Det ansåg sametinget som helt avvisade förslaget under plenum i Kiruna.

Den 16 september presenterade Jordbruksdepartementet promemorian Vissa samepolitiska frågor. Där föreslås bland annat att samebyarna ska öppnas för alla samer och att allmän hänsyn ska visas vid markanvändning, både från renskötare och från markägare.
Kritiken har inte låtit vänta på sig och när sametingets plenum skulle behandla förslaget var det med hårda ord och uppenbar besvikelse.
Det två sidor långa förslag från styrelsen med attsatser, som bland annat tog upp samråd och förhandling, var föremål för kritik från oppositionen.
– För oss handlar det inte om någon förhandling överhuvudtaget, menade Ingrid Inga, samelandspartiet.

ANDERS KRÅIK, samerna menade att regeringens promemoria bygger på en gammal diskriminerande politik och han beklagade att regeringen kommer med den här typen av förslag 2009. Han riktade även kritik mot styrelseordförande Sara Larsson som vill invänta remiss från samebyar och organisationer.
– Det är en vägledning hon väntar på och då är hon ute på hal politisk is.
Han lämnade ett motförslag från samerna och samelandspartiet med kritiska uttalanden mot promemorian samt att avslå förslaget.
Enligt Per Mikael Utsi, guovssonásti, bryr sig regeringen inte om hur samerna äger och finansierar den interna verksamheten.
– Det här är inte i närheten av vad det är i Norge.
Lars Wilhelm Svonni, samerna, menade att regeringen vill skapa en lag för alla samer, men förslaget berör i stort sett bara renskötande samer. Han yrkade på bordläggning i frågan för att ge sametinget chansen att komma ikapp vad det handlar om.
Styrelseordförande Sara Larsson, min geaidnu, menade att styrelsen givetvis vill att förslaget ska hamna i papperskorgen.
– Men syftet med vårt förslag är att det ska bli bättre och vi är beredda att kompromissa. Vi vill inte bli behandlad som en remissinstans, utan som en jämlik part till regeringen.
Hon föreslog 20 minuters ajournering för att låta plenum komma fram till en gemensam syn i frågan.

EFTER AJOURNERINGEN VAR det ett enat plenum som beslutade att avslå förslaget och att uppdra till styrelsen att till nästa plenum ta fram förslag på hur arbetet med ny samepolitik ska utformas. Dessutom antog man följande uttalande:
att löftet från den svenska regeringens arbetsgrupp för samefrågor till sametinget 2007 om kontinuerliga konsultationer under arbetets gång inte efterlevts,
att de centrala förslagen i motivet i promemoria Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor samernas rätt att råda över sin egendom står i strid med både Sveriges grundlag och internationell rätt,
att den återkommande kritiken och därmed föranledda rekommendationer som olika FN och andra internationella organ som övervakar efterlevnanden av internationella konventioner som Sverige anslutit sig till förbisetts helt,
att de folkrättliga principerna i Europarådets konvention om skydd för nationella minoriteter, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och urfolksdeklarationen beaktas.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN
Översättning: MILIANA BAER

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör