Avslaget extra plenum i Arvidsjaur

Monday, 29 June 2009 12:32

Sametingets ledamöter var inte på hugget på det extra plenum som hölls två dagar efter valet, i Arvidsjaur. Ett tilläggsförslag till den bordlagda internbudgeten klubbades igenom. Det som skulle kunnat bli votering blev istället reservationer, ett par timmar efter taget beslut.

Elva ledamöter begärde i samband med plenum i Åsele i februari ett extra plenum med anledning av den bordlagda budgeten. När sametingets ordförande Sylvia Simma i vår meddelade att plenum kommer hållas två dagar efter sametingsvalet lät inte missnöjet vänta på sig.

Lars-Jon Allas, Guovssonásti, var kritisk till att ärendelistan bestod av samtliga bordlagda ärenden från mötet i Åsele, och menade på att det var internbudget 2009 som plenum skulle ta beslut om, ingenting annat.
– Presidiet har tagit sig vatten över huvudet. Vi är i ett vakuum mellan val och sametingsinvigning. Presidiet är inte beslutande organ. Jag ifrågasätter beslutet och begär ajournering så presidiet kan tänka över beslutet och ta bort de punkter som inte ska vara med.

Han fick medhåll av Lars Wilhelm Svonni, Samerna, men någon ajournering blev det inte.
22 av 31 ledamöter fanns på plats när plenum inleddes. Lars Wilhelm Svonni, Samerna, var inte kritisk till ordförandens val av mötesdag. Däremot ifrågasatte han vilket mandat han själv satt på med tanke på att han står på 39:e plats på partiets lista.
– Några av de som satt i styrelsen första mandatperioden, när jag själv satt, blev inte invalda igen. Så man frågar sig; vad är vårt mandat här?

HAN LÄT MEDDELA att han deltar i debatten, men inte i beslutet. Dessutom ville han inte i gällande läge vara beslutsfattare och yrkade därför på att hans motförslag till internbudget för 2009, som han lade i Åsele.
Eftersom alla tilläggs- och motförslag faller vid en bordläggning lade Lars-Jonas Johansson, Samerna, sitt tilläggsförslag igen.
Eftersom även revidering av rambudget 2009 fanns med på dagordningen för behandling ifrågasatte Per-Mikael Utsi, Guovssonásti, varför de båda förslagen inte var liktydiga.
– Ingen tycks bry som om att vi beslutar om två förslag. På grund av bordläggning av internbudgeten får det förslaget inte röras, men i rambudget bör man se vad styrelsen tänkt sig i realiteten, men det har styrelsen inte brytt sig om. Det har gått fyra månader och kostnader har förbrukats, men vi får inte reda på hur mycket.
Han föreslog att internbudget för 2009 skulle läggas till handlingarna.

Ingrid Inga, Samelandspartiet, delade inte hans uppfattning och menade att revideringarna kommer under punkten rambudget 2009.
– Det är ordning och reda på nuvarande budget och har så varit under hela mandatperioden. Dessutom är styrelsens protokoll offentliga.

HON FÖRKLARADE ATT partikamraten Kristina Åhrén yrkade på återremiss först och bordläggning sen under behandlandet av internbudget på förra plenum. Lars Wilhelm Svonni, Samerna, tog till orda.
– För att det i framtiden inte ska vara så rörigt, kallar man något för rambudget bör den stämma överens med detaljbudgeten. Jag föreslår att de som kandiderar till styrelsen återgår till att bara prata om rambudget. När det gäller bordläggning respektive återremiss borde styrelsen känna till att bordläggning prövas först.

Beslut om den bordlagda internbudgeten för 2009 beslutades i enlighet med styrelsens förslag samt med Lars-Johan Johanssons tilläggsförslag.
Förvånande nog begärde ingen votering, men ett par timmar senare lämnades reservationer in mot tilläggsförslaget till internbudget från Samelandspartiet, Vuovdega och Min geaidnu.
– Det var ett misstag att vi inte var mer på allerten. Vi trodde att Samerna och Skogssamerna var överens om att yrka bifall på tilläggsförslaget, men tydligen var det inte så, förklarade Sara Larsson, Min geaidnu.
Johanssons tilläggsförslag innebär bland annat att sametingets näringslivschef ska vara placerad i Kiruna, att biträdande näringslivschef upphör, att sametingets anställda inte får ta betalda uppdrag av samiska organisationer och företag med koppling till samiska näringar. Dessutom ska arbetsmiljöproblemen i sametingets kansli lösas av utomstående experter i samråd med facket.

Text och foto: KATARINA HÄLLGREN
Översättning: DAVID JONASSON
Bildtext: Uppslutningen var inte den bästa på sametingets extra plenum i Arvidsjaur.

Last Updated on Monday, 06 July 2009 12:05

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör