Anders Kråik: Samernas politik ligger fast

Tuesday, 13 December 2005 11:29
2005-11-27
Partiet Samerna har i sametinget bildat en samverkansallians med Min Geaidnu, Samelandspartiet och Skogsamerna.

Partiets politik ligger dock fast, däremot har förutsättningarna av att kunna påverka radikalt förändrats – från att partiet varit utanför sametinget till att vi nu har intagit positionen till ett reellt inflytande i ett politiskt ledarskap.

Jag vill påminna om att vi inför valet gick ut med löften om ett antal viktiga punkter däribland rättsfrågorna. Detta formulerades på följande sätt:

Partiet Samerna kommer att oreserverat arbeta för att reformerna ska komma hela det samiska folket tillgodo och att ingen ställs utanför en ny lagstiftning.

Risk för sluten sameby

Det som åsyftades är bland annat regeringens proposition för rennäringspolitiska kommittèns betänkande.

Om de lagförslag som nu ligger på regeringens bord blir verklighet så innebär det att samebyarna kan utesluta medlemmar hur som helst eftersom den nya samebyn blir den som förvaltar den samiska rätten och i majoritet kan besluta om medlemskap.

Den öppna samebyn kommer därmed att bli en sluten sameby och samer utanför samebyarna kommer aldrig att få någon egen lagstiftad rättsstatus. Sveriges riksdag behöver heller inte i ett sånt läge ratificera ILO-konventionen 169 som ger ett folkrättsligt skydd till samerna i egenskap av urbefolkning.

Att inte aktivt arbeta för att motverka en sådan utveckling skulle vara ett stort svek mot det samiska folket, våra väljare och de värden vi står för samt de löften vi gett. Sakpolitiken i sametinget måste trots allt gå före personpolitik.

I egenskap av sametingsparti har vi gått ut med att ge röst åt de rättighetsmässigt svaga grupperna i det samiska samhället och det är vår uppgift att finna framkomliga vägar för att detta uppnås.

Vår samverkan med våra politiska meningsmotståndare skapar trots allt en plattform för att stoppa rennäringspolitiska kommitténs betänkande och ger oss en möjlighet till en återremiss av frågan till sametinget.

Detta är ytterst viktigt eftersom det är lagstiftningen som förändrar rättsgrunden och därmed spelreglerna för vem och vilka som omfattas av en ny lag.

Anklagelser

Under hela förra mandatperioden och under årets valrörelse har vi anklagat dåvarande politiska ledarskap för att vara odemokratiska. Detta med fog eftersom de tagit bort minoritetsskyddet ur sametingets arbetsordning och utan förvarning politiskt utnyttjat situationen till att ställa oppositionella organisationer utanför kulturrådets medelstilldelning. Jakt- och Fiskesamerna var då en del av kulturrådets hantlangare och med på att slå på den svage och utsatte.

Förra regeringskoalitionen hade 17 mandat och från partiets synvinkel har vi framfört att det med en svag majoritet så ska det tillämpas ett proportionellt valsätt.

Partiet samernas kongress har dock beslutat att om sametinget har en majoritet av minst 19 ledamöter så skall majoritetstyre tillämpas.

I dag består den politiska ledningen av 19 ledamöter och då ska kongressens beslut gälla.

Min personliga uppfattning är trots allt att jag förordar ett proportionellt valsätt eftersom det går i linje med att sametinget ska ge inflytande och röst till alla. Min personliga uppfattning får självklart stå tillbaka med respekt för vad kongressen beslutat.

Förhandlingsarbetet

Inför förhandlingarna så var första alternativet att medverka till att ett proportionellt valsätt tillämpades för att välja en politisk ledning. För att uppnå detta så krävdes en majoritet av minst 16 röster. Vartefter som förhandlingarna pågick kom vi till insikt att vi inte skulle lyckas genomdriva proportionellt val.

Alternativet att stå utanför i fyra år till med de viktiga frågor som nu ligger i potten bedömdes inte utgöra något alternativ.

Det sista alternativet med beaktande av att en ny lagstiftning ligger på regeringens bord var att söka samverkan med våra tidigare politiska antagonister och ingå i en majoritetsstyrelse med minst 19 ledamöter.

Det sistnämnda stöds som bekant av kongressens beslut. I samverkansavtalet fick vi stöd för att göra en översyn av rennäringspolitis ka kommitténs lagförslag vilket var en direkt förutsättning för att överhuvudtaget inleda en samverkan.

Ett andra krav från vår sida var att sametinget ska utvärdera effekterna av gällande arbetsordning speciellt det som rör frågan om en
majoritetsstyrelse eller proportionellt vald styrelse.

Politikens innehåll avgörande

För partiet så är form och innehåll avgörande för vår politik. Partiet måste se till alla delar i det samiska samhället och vara beredda att ta ansvar som möjliggör att alla kan leva och utvecklas.

Partiets linje är att skapa förutsättningar för en ökad förståelse som bygger på samexistens och motverkar ytterligare segregation. Vi måste hitta former och lösningar som befrämjar en positiv utveckling för vår kultur, våra näringar och för alla samer såväl utanför som innanför samebyarna.

Med denna ambition går vi nu in i en ny mandatperiod som förhoppningsvis för de samiska frågorna framåt.

Anders Kråik
Styrelseordförande, partiet Samerna
Last Updated on Thursday, 26 January 2006 14:51