Wednesday, 23 February 2011 14:51

Doktor i samisk matte

Ylva Jannok Nutti är numera doktor i pedagogik. Och inte med vilken inriktning som helst, utan med samisk matematik i fokus.

Nu hoppas hon att hennes avhandling ska vara till stöd för de lärare och rektorer som vill tillämpa ett samiskt tankesätt i undervisningen.

Text och foto: ÅSA LINDSTRAND

I slutet av januari disputerade Ylva Jannok Nutti. Hennes avhandling heter Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik – Lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola. Tanken är just att ta in den samiska vardagen, det samiska perspektivet, i matematikundervisningen.

– Det handlar mycket om mått, men också om att använda exempel ur den samiska vardagen i vanlig matteundervisning, säger Ylva Jannok Nutti.

Så, istället för äpplen och päron, kan frågan lyda: Om Kajsa får 45 fiskar på tre nät, hur många fiskar är det då på varje nät? Om 20 av fiskarna är rödingar, hur många fiskar är då av andra arter? Eller: Hur djup är snön? Jo, si och så många cuovdegoartil, vilket innebär längden mellan tummen och pekfingret utsträckta.

Ylva Jannok Nutti är gymnasieingenjör i grunden. Men hon tröttnade på det definitiva i matematiken och ville göra något man kunde resonera mer kring. Hon utbildade sig till lärare och kom därmed in på pedagogiken. När Skolverket så granskade sameskolorna i landet, och särskilt då matematiken, ställde de frågan om det fanns någon specifik samisk matematik. Ylva Jannok Nutti nappade.

– Jag hade känt tidigare att jag inte riktigt fick ihop de två delarna i mig, men genom att Skolverket ställde frågan fick jag upp ögonen för etnomatematiken, den kulturellt grundade matematiken.

De farhågor som finns kring etnomatematiken är ofta att eleverna riskerar att missa något annat, som de behöver i det västerländska samhället. Målen för elevernas kunskapsnivå uppsatta av regering och riksdag ska ju likväl uppnås, och det sker sannolikt lättare med undervisning helt anpassad därefter. Ylva Jannok Nutti är dock övertygad om att det är en styrka att ha både matematik ur det vanliga läroboksperspektivet, och en samisk matematisk kunskap.

– Det finns en uttalad nationell önskan att vidga perspektivet för vad som faktiskt är matematik. Då kan det absolut bli en fördel att eleverna på sameskolan redan har tillämpat detta.

Hennes avhandling består av tre delar. Hon har haft samtal med lärare inom Sameskolstyrelsens verksamhet. De har fått definiera både hinder och möjligheter med matematik ur ett samiskt perspektiv. En annan del består av genomförda seminarier där lärarna har fått förkovra sig i ämnet. Den tredje delen består av att lärarna har genomfört aktiviteter inom samisk matematik med sina elever.

– Jag står själv så nära verksamheten i skolan, och min önskan var att göra något som var direkt och konkret knutet till lärarnas vardag, för att sedan få till stånd en diskussion om värden och betydelser, säger hon.

Hon hoppas att hennes avhandling är till nytta för det samiska samhället, dels rent praktiskt, men också så att en doktorsavhandling ger viss tyngd gentemot myndigheter och institutioner. Hennes dröm är att få forska vidare inom den samiska matematiken.

– Nu har lärarna varit i fokus, men det skulle vara väldigt intressant att få med elever och föräldrar, och kanske genusperspektiv i det här, säger hon.

Bildtext:

Ylva Jannok Nutti är nybliven doktor vid Luleå Tekniska Universitet. Hon hoppas att den samiska matematiken får ett större utrymme i framtiden.

Last Updated on Wednesday, 23 February 2011 15:35

Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör