Replik till Skansen

Saturday, 07 July 2007 18:25

Informatören som satts att svara på min insändare om national-dagsfirande på Skansen, säger sig inte förstå vad jag menar. Kan-ske är det bekvämast så? Annars så har jag uttryckt mig så rakt på sak som möjligt är men blir bara bemött i det som är lätt att bemöta. Informatören menar att ”hård offentlig polemik lätt skapar missför-stånd”. Har inte Skansens personal, genom att arrangera national-dagen utan deltagande samiska organisationer, själva bäddat för att frågan ska lyftas ut i offentlighet?

Jag vill än en gång påpeka att de allra flesta sammanknippar Skansen med vilda djur i bur, gammal ”utdöd” svensk tradition, turister och all-sång. Allt detta samlat där för att locka publik till Skansen. Det känns inte som ett sammanhang värdigt ett samiskt nationaldagsfirande. Informa-tionen jag fick gällande vad som gick ut från Skansen om vissa släkt-skap, så borde jag själv ha kollat den uppgiften. De var tydligen inte kor-rekta.
För den som vill veta mera om historien, samernas och Skansens ge-mensamma, så rekommenderar jag läsning i Gunnar Brobergs uppsats ”Lappkaravaner på villovägar” eller ”Då förevisades samer som vildar” av L Olsson, i tidningen Samefolket 1978. Det är ingen rolig läsning och det är också en anledning till att jag menar att Skansen inte är en bra arena för vårt nationaldagsfirande. Viktigt att nämna är att under 1700-talet blev ”den ädle vilden” ett begrepp och Linné själv åkte omkring i Europa ut-styrd samekolt och med den för samerna förbjudna trumman, för att sammanhanget berätta om samerna.

I SITT KLASSIFICERINGSSYSTEM för människan benämnde han sa-merna som ”homo monstruosus” och placeringen var underlägsna Homo Sapiens. Redan då var det populärt med ”freak shows”, det vill säga vanskapta och andra skapelser visades inför en betalande publik. Under 1800-talet blev det mer frekvent med dessa förevisningar och Broberg skriver utförligt om fenomenet med samer på uppvisningsturnéer i Euro-pa, parallellt med pygméer och indianer. Skansen med Hazelius ville även han locka publik och så kom samerna att bli objekt inför stockhol-marna, eller ”apor på Skansen”.
Skansens nuvarande funktion och dess förflutna bidrar inte till att ge vårt nationaldagsfirande en värdig ram. Jag är övertygad om att tidigare sty-relse såg firandet på Skansen som något positivt.

PÅSTÅENDET SOM DU, Marita Wikander kommer med, att en positiv stämning präglat tidigare arrangemang är trots detta inte hela sanningen. Alltför många medlemmar har inte känt så. För tydlighets skull: Skansen borde ha varit mera lyhörda inför sameföreningens nej, särskilt som fi-randet av en allmänhet kunde uppfattas som ett officiellt samiskt firande. Skansen har möjlighet att berätta om den samiska kulturen vilka andra dagar som helst, gärna då också med en historisk återblick om ”samer som vildar”.
Med tanke på den historiska nedvärdering som den samiska nationen utsatts för, vårt utsatta läge idag gällande våra rättigheter och svårighe-ten att vinna gehör för våra politiska krav, bör Skansen respektera oss och låta firandet ske enligt våra intentioner!

Lilian Mikaelsson
Ordförande, Stockholms Sameförening