Oreda eller utveckling inom RSÄ?

Den påstådda tidigare turbulens inom RSÄ som nämns av nuvarande ordföranden i RSÄ (Samefolket nr 4/ 2020), kräver en förklaring. Jag kan redogöra för en del då jag satt i styrelsen fram till landsmötet 2019. 

Sedan några år före det landsmötet, hade enskilda styrelseledamöter och utomstående uttryckt missnöje med styrelsen. De bar på ett outtalat missnöje men någon diskussion kring det eller några reservationer, hördes aldrig av. Det påstods att det rådde ”dålig ordning” i RSÄ, ord som jag hörde upprepas från personer även utanför styrelsen, personer som saknade insyn i styrelsen. Kritiken togs aldrig upp inom styrelsen av de enskilda ledamöterna och någon närmare förklaring på frågan vari ”den dåliga ordningen” skulle bestå har inte gått att få från någon, inte heller från de utanförstående. Trots de inre spänningar som orsakades av detta kunde övriga styrelseledamöter fullfölja styrelsearbetet, enligt stadgeenligt uppdrag och med goda resultat. 

PÅ LANDSMÖTET i Malå 2019, som en blixt från klar himmel, avpolletterades två av styrelsens ordinarie ledamöter genom motförslag från de missnöjda styrelseledamöterna med stöd av en i RSÄ dominerande medlemsorganisation. Även en suppleant utsattes för samma sak men hen valde att låta det gå till omröstning där hen röstades bort. Varken landsmötesordföranden eller föredragande ledamot i valberedningen opponerade sig mot det regelvidriga förfarandet. Ordinarie styrelseledamöter som skulle kuppas bort, valde att på sittande landsmöte avsäga sig sina kandidaturer så någon omröstning för deras del blev aldrig aktuell. Jag var en av dem och mina skäl att avsäga mig styrelseposten var och är, att det sällan lönar sig för en organisation och dess styrelse, att inte hålla god mötesordning, att inte följa stadgarna och att bryta god demokratisk anda. 

EN BAKGRUND: När RSÄ tvingades att stänga ner kansliet i Arjeplog, främst på grund av bristande finansiering av personal, så blev organisationen beroende av de ideella insatser som styrelsemedlemmarna kunde ta på sig. Den krympta ekonomin räckte inte till för att profilera sig, en redan försvagad organisation anonymiserades än mer. RSÄ fanns inte med som självklar remissinstans, varken hos Sametinget, hos Kulturdepartementet eller hos andra aktörer som verkar inom samiska angelägenheter. 

De förtroendevalda i olika stiftelsestyrelser där RSÄ medverkar, hade en svag koppling till organisationen. Medlemsunderlaget sviktade, så väl individuellt som sameföreningarnas. De äldre medlemmarna, för vilka RSÄ är en mycket viktig aktör på den samiska arenan, blev av naturliga skäl färre och nytillkomna nåddes inte i tillräcklig grad. Samisk media rapporterade sällan och aldrig om det arbete som trots allt gjordes i RSÄ, ointresset var kompakt.

I DET LÄGET påbörjade dåvarande styrelse arbetet med att bygga upp och stärka verksamheten, för att komma tillrätta med problemen och åter bli en samisk röst att räkna med. Styrelsens ambition var att delta på så många som möjligt av de seminarier och möten som ekonomin tillät och som man trots allt inbjöds till, för att öka synligheten och driva medlemsfrågor framåt. Förtroendevalda på styrelseposter i stiftelser som RSÄ medverkar i, skulle informeras om RSÄ:s historiskt viktiga roll i det samiska samhällsbygget, grundläggande värderingar liksom vikten av återrapportering till landsmöten och medlemmar. Policyprogram behövde uppdateras liksom styrdokument och verksamhetsplaner. Medlemsbehov utifrån RSÄ: s uppdrag skulle identifieras tillsammans med medlemmarna på för ändamålet anordnade medlemsträffar. Steg för steg har styrelsen tagit itu med var fråga och vidtagit de åtgärder som behövts för att stärka organisationen. 

I de sammanhangen kom en förfrågan om ev samgående eller utvidgat samarbete med en annan riksorganisation. Frågan utreddes och lämnades till Landsmötet för avgörande, allt enligt de demokratiska spelregler som styr organisationen, att inkommande förslag skall behandlas och det inte är styrelsens mandat att fatta beslut på medlemmars vägnar.

HÄR ÄR NÅGRA av aktiviteterna som skedde fram till 2019: Förtroendevalda har bjudits in till en tvådagarskonferens för att de skulle kunna lära känna styrelsen, RSÄ: s ursprung och betydelsefulla uppdrag inom det samiska samhällsbygget. Medlemsmöten i form av workshops har organiserats där närvarande medlemmar identifierat behov och kommit med förslag på vilka aktiviteter som sameföreningarna önskar. Där har så kallad husbehovsslöjd urskiljts som särskilt angeläget, liksom tillgång på slöjdmateriel. På Malå-mötet 2019 ordnades slöjdaktiviteter för de unga som svar på uttalade behov, ett sätt av många att inför framtiden försäkra sig om kulturens fortlevande och de yngres intresse för RSÄ.  

Andra aktiviteter som skett under åren är restaureringen av kåtan i Lappstan och närvaro under Storstämningen i Arvidsjaur, medverkan i arbetet med att lägga grunden till en sanningskommission, lobbying under Sametingsplenum som ledde till utökade kulturbidrag, en informationsskrift om RSÄ:s verksamhet som förmedlades genom Samefolket (vilket ledde till att man återigen kan läsa reportage om RSÄ:s landsmöten i tidningen), deltagande i ett samiskt nätverk genom Naturskyddsföreningen och CRD, kontakter med urfolk i ett internationellt nätverk gällande urfolkshälsa, dokumentation av slöjdsamlingen och förvaring av den i en säker klimatanläggning för ömtåliga föremål, påverkansarbete gällande återförandefrågan, liksom arbetet med medlemmars behov där RSÄ kan spela en viktig roll, beskrivet ovan. 

VIDARE ÄR NU RSÄ självklar remissinstans gentemot Kulturdepartementet, har en ständig inbjudan till närvaro på Sametingets plenumsmöten med möjlighet till lobbying, etcetera. Organisationen bjuds alltid in till de seminarier som tinget anordnar med aktuella samiska samhällsfrågor, där ledamöter förväntas vara aktiva. De gånger styrelsens personella resurser inte räckt till har angelägna medlemmar tillfrågats, till glädje och nytta för alla. Det är den ordningen som rått och som fullt ut var etablerad innan landsmötet 2019. 

FÖRE JUL 2019 lämnade den av landsmötet valde ordföranden sitt uppdrag i förtid. Samtidigt lämnade även fyra andra förtroendevalda sina uppdrag och styrelsen reducerades till fem personer, suppleanter inkluderade. Vad som föranledde avhoppen i förtid kan man bara spekulera om. Jag väljer att inte göra det utan överlämnar till läsaren att själv dra sina slutsatser. 

Lilian Mikaelsson