Öppet brev till Sveriges kulturminister från Föreningen Julevsámega

Bevara och utveckla de samiska språken

Föreningen Julevsámega arbetar för att stärka och utveckla lulesamiskt språk och kultur. Vi begär att den svenska staten tar sitt ansvar och ger Samerna de resurser som krävs för att bevara och utveckla de samiska språken. 

Det samiska folket har ett särskilt behov av att skydda och främja de samiska språken som ett uttryck för sin relation till mark och vatten som en del av samisk kultur och identitet. I Ram-konventionen för skydd av nationella minoriteter och Europeiska stadgan för landsdels- och minoritetsspråk står att varje minoritet och varje språk ska behandlas i enlighet med vad individer som tillhör minoriteten önskar och i enlighet med vad som behövs för att skydda och främja varje minoritetsspråk. 

ATT UTVECKLA ett språk till ett funktionellt språk både för vuxenvärldens bruk och för att språket ska kunna fungera som en resurs för den kulturella överföringen, kräver att den språkliga utvecklingen sker långsiktigt. Förskolan ska utgöra en plattform för både språkutveckling och stöd för hemmet. Denna plattform ska karaktäriseras av en formellt planerad utveckling och långsiktigt stöd genom hela förskolan. Utvecklingen som påbörjats i förskolan ska sedan följas upp av förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen, i vissa fall inom yrkesinriktade utbildningar, i andra fall utbildningar i mer teoretisk riktning. Slutligen ska det finnas möjlighet till högskoleutbildning i språket.

ARTIKEL 13 I FNs urfolksdeklaration slår fast att samerna som urfolk har rätt att återuppliva, använda, utveckla och till kommande generationer förmedla sitt språk. Det är Sveriges ansvar att se till att detta implementeras eftersom Sverige skrivit under urfolksdeklarationen. Sametinget har utarbetat ett handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (https://www.sametinget.se/151550). I handlingsprogrammet har ett stort antal viktiga åtgärder identifierats för att bevara de samiska språken och utveckla den samiska kulturen, att samerna ges möjlighet att tillägna sig, använda och utveckla sina samiska språk i samhället och att språken förs vidare till nästa generation. Alla åtgärder som beskrivs i handlingsprogrammet är viktiga och kräver mer eller mindre omedelbar åtgärd. De mest akuta åtgärderna är:

 • Reglera och säkerställ samernas språkliga rättigheter i en särskild lag. Lagen ska ersätta andra lagar som reglerar samernas språkliga rättigheter.
 • Tillför Resurser i form av ett särskilt språkanslag till Sametinget för ansvaret att leda det samiska språkarbetet
 • Utvidga Samiskt språkcentrums verksamhet i fråga om närvaro i de samiska språkområdena och lokalisera dem till Giron/Kiruna och Jåhkåmåhkke/Jokkmokk. Tillför ökade resurser till Sametinget för verksamheten. 
 • Tilldela utvalda kommuner, kommunala samverkansorgan eller regioner resurser för att etablera och driva språkresurscentrum på lokal eller regional nivå.
 • Inför en skyldighet för kommuner inom förvaltningsområdet att erbjuda det barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskola som bedrivs på samiska inom fyra månader från att vårdnadshavaren anmält önskemål.
 • Ta fram allmänna råd för hur 8 kapitlet 12 a § skollagen ska tillämpas.
 • Anpassa förordningen (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan för att möjliggöra språkstärkande insatser i de samiska språken med tillhörande fortbildning för pedagoger.
 • Inför samiska som eget ämne i grundskolan, inför en bunden timplan med minst tre timmar samiska i veckan, samt använd befintliga kursplaner i samiska för hela grundskolan.
 • Ändra skolförordningen så att kravet på dagligt umgängesspråk inte längre ska gälla som villkor för rätt till tvåspråkig undervisning och att regleringen tas bort om att upp till hälften av undervisningen får anordnas på det dagliga umgängesspråket, att resten av undervisningen ska ske på svenska och att undervisningen på svenska ska öka.
 • Inför rätt till modersmålsundervisning i de samiska språken i förskoleklass.
 • Ta bort kravet på förkunskaper i samiska i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
 • Inför samiska som ämne i yrkesförberedande nationella gymnasieprogrammen vård- och omsorgsprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet och ta fram nödvändiga ämnesplaner.
 • Inför stipendier för studier i samiska.
 • Säkra tillgången på behöriga och lämpliga lärare
 • Öka produktion av läromedel och en bättre bild av vilka läromedel som finns så att de områden som är mest akuta prioriteras.
 • Stärk, samordna och strukturera utgivningen av läromedel.
 • Utveckla samarbetet kring läromedel mellan Sverige och Norge.
 • Skapa fler talare genom att genomföra mentor-lärlingsprogram i de samiska språken.
 • Få fler läs- och skrivkunniga i de samiska språken genom fortsatta insatser, till exempel genom kortidsstudiebidrag för kurser i samiska.
 • Öka informationen till blivande och nyblivna föräldrar i syfte att stärka föräldrar i beslutet att välja samiska som språk.
 • Utveckla en intensivutbildning för blivande och nyblivna föräldrar i barns språkinlärning och möjliga strategier och metoder för att använda språket hemma.
 • Skapa bättre förutsättningar för samisk litteratur, inklusive ljudböcker, och för litteratur skriven på de samiska språken.
 • Ge SR, SVT och UR i uppdrag att gemensamt utarbeta en plan för att skapa en samisk enhet inom public service.
 • Tillse att Public servicebolagen beaktar de samiska språkens behov av språkvård i verksamheten.

Föreningen ser med tillförsikt fram emot att åtgärderna genomförs och vill gärna få besked om detta

Med Vänlig Hälsning

Julevsámega 

Matz Sandström
Ordförande