Diskriminering av äldre samer

Thursday, 29 March 2007 13:42

Ska äldre samer nekas studier i samiska på grund av ålder? Det undrar Sonia Larsson med anledning av att endast personer mellan 20 – 64 år beviljas bidrag för korttidsstudier i samiska.

För några månader sedan fick jag en informationsskrift om bidrag för korttidsstudier i samiska. Glädjen blev kortvarig då det på sista sidan av skriften framkom att endast personer mellan 20 – 64 år kunde beviljas bidrag till studier.
”Negativ särbehandling på grund av ålder är en diskrimineringsbakgrund bland andra”.
Detta står i den parlamentariska beredning som den förra regeringen tillsatte med namnet Senior 2005 och som avgivit ett diskussionsbetänkande ”Riv ålderstrappan”! Livslopp i förändring” Styrkt av dessa rader skrev jag till sametingets ordförande Lars Anders Baer och frågade om Sametinget är det organ som sätter gränser för äldre samer i deras strävan att återerövra sitt modersmål. Jag fick inget svar! Skickar samma fråga till styrelsen som genom sin kanslichef besvarar skrivelsen.

SVARET VAR att tinget är skyldig att tillämpa korttidsstudieförordningen SFS 2001:362. I dess 9 § stadgas att bidrag får lämnas till och med det kalenderår då den studerande fyller 64 år. Vidare, att frågan är viktig. Ja, det tycker jag också, men vad anser de folkvalda ledamöterna?
Det här är en politisk fråga som berör alla samer som förlorat sitt språk. Oavsett ålder. Staten har gjort oss till analfabeter i vårt eget språk. Vi har inte erhållit en enda sekunds undervisning i samiska, så vi har inte kostat staten en enda krona, däremot har vi solidariskt ställt upp med skattepengar till andra språk. Det är dags för staten att betala!
Nu tvingas sametinget till diskriminering av äldre samer på grund av att sametinget är en statlig myndighet som måste följa förordningen. Den folkvalda delen av sametinget har inte uttalat sig alls i denna fråga, vad tycker de? Ska äldre samer diskrimineras? Ska vi begära skadestånd för det lidande som det innebär att inte ha tillgång till sitt modersmål? Hur många generationer till är ni ledamöter beredda att offra? Vi är inte fler samer, än att bidragen räcker till alla. Låt alla vara med!

Sonia Larsson
F d sametingspolitiker
Last Updated on Thursday, 29 March 2007 13:43