Dagar för samtal och tro

KYRKLIGT Ett omfattande program med föreläsningar, gudstjänster och kulturinslag präglade de samiska kyrkodagarna i Árviesjávrrie. Klart är att den samiska fromheten numera blandas med en kritik mot hur kyrkan hanterar samiska frågor och krav på kyrkan att fortsätta på försoningens väg.

TEXT OCH FOTO ÅSA LINDSTRAND

En av flera riktigt välbesökta programpunkter under kyrkodagarna i Árviesjávrrie var lavvusamtalet om en samisk sanningskommission, där bland andra ärkebiskopen Antje Jackelén deltog. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes höll ett inledningsanförande till samtalet Hon sade sig vara mycket väl medveten om att det inte räcker med ord i de samiska frågorna, utan att det också krävs politisk handling, och att hon har intensifierat kontakten med Sametinget avsevärt jämfört med tidigare regeringar. När det gällde just en samisk sannings- och försoningskommission menade Alice Bah Kuhnke att det inte är Sveriges regering som ska bestämma hur en sådan ska genomföras.
– Vi välkomnar och stöttar de initiativ som tas när vi får resultatet av det arbete som nu bedrivs.
Under det påföljande lavvusamtalet konstaterade ärkebiskopen Antje Jackelén att kyrkan ju är i försoningsbranschen och menade att kyrkan kommit en bit på väg i och med den vitbok i två volymer som gavs ut under 2016.
Tuomas Aslak Juuso förmedlade vad som hänt på finska sidan beträffande sanningskommissionen, där den finska regeringen har sagt ja. Aili Keskitalo, tidigare president i Sametinget på norsk sida, menar att också majoritetsbefolkningen är en del i en sannings- och försoningskommission, men såg också en fara i att samerna tappar kontrollen över arbetet om majoritetssamhället gör kommissionen till sin sak.
– Vi måste genomföra en debatt i det samiska samhället om vilka mål och förväntningar vi har på det här. Det är viktigt att staten och kyrkan tar ansvar för vad de har gjort – det är för enkelt att säga att detta bara är samernas ansvar, konstaterade hon.
Från svenska sidan fanns Lars-Anders Baer med i panelen. Han sade sig också se ett behov av en intern samisk försoningskommission, inte bara en kommission som berör relationen mellan staten och kyrkan å ena sidan och samerna å den andra. Han förmedlade också den skepsis gentemot en sanningskommission som kan finnas.
– En del menar att det här är ett sätt att lura urfolken, men vi får nog lita på att våra nordiska stater är så pass upplysta och demokratiska att de menar något med det här.
Antje Jackelén gav också sin syn på vad försoning kan vara.
– Den som har varit eller är på förövarsidan måste kunna känna sorg och ånger över det som skett och den som drabbats måste kunna se att förövaren faktiskt känner så. Jag tror, att när vi kan skämta tillsammans, utan att det är på den andres bekostnad, då har vi kommit en bit på väg. Jag tror att en sanningskommission vore positivt för den svenska självbilden av ett väldigt homogent Sverige.

FLERA GUDSTJÄNSTER stod förstås på programmet och bland programpunkterna fanns föreläsningar om översättningar av religiösa texter. Temat för kyrkodagarna var Livets källa – livets vatten. Ett samtal hade också titeln Hållbar kultur – rätten till vatten. Ett annat panelsamtal handlade om det ännu inte helt okontroversiella ämnet om det är rätt eller fel att jojka i kyrkan. Och jojkades i Arvidsjaurs kyrka gjordes det med den äran under fredagkvällen när Jörgen Stenberg och Sara Ajnnak gav konsert inför en gigantisk och entusiastisk publik.
Sylvia Sparrok är ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och har också varit med i programkommittén för kyrkodagarna. Hon var mycket nöjd när hon summerade dagarna.
– Det har varit jättebra. Bra föreläsare och bra spännvidd på temat. Kyrkodagarna är viktiga för att samer ska kunna samtala om frågor gällande samiskt kyrkoliv och fira gudstjänster gemensamt över statsgränserna. Det är tack vare SKKB, ett samarbetsorgan för kristna kyrkor i Barentsområdet, som samer från Kola har kunnat vara med.
Lite anmärkningsvärt menar hon att det är att inga sametingspolitiker hade hörsammat inbjudan till kyrkodagarna, men annars var hon mycket nöjd över att 500-600 personer deltog.
– Vi har fått många positiva kommentarer och stort gensvar. Kyrkan tilltalar en del samer, men inte andra. Man måste också respektera dem som tycker att kyrkan har svikit. Men på sikt kan dialogen mellan kyrkan och samerna förhoppningsvis leda till samerna får upprättelse och självbestämmande i våra egna frågor och att kyrkan kan påverka staten i viktiga samiska frågor, säger Sylvia Sparrok.
Sylvia Sparrok tycker sig se en positiv förändring när det gäller samiska frågor inom den kyrkliga förvaltningen. Däremot bland kyrkopolitikerna upplever hon att de samiska frågorna är icke-frågor.
– Egentligen skulle man ha en samisk representation i kyrkomötet, det högsta kyrkopolitiska beslutande församlingen. Jag vet att de har någon form av samisk representation i kyrkan på norsk sida.
Det som gjort starkast intryck på Sylva Sparrock under kyrkodagarna i Árviesjávrrie är arrangemanget i sin helhet med alla människomöten, föreläsningar, kulturinslag och inte minst samtalen med andra samer.
– Vi har knutit många nya kontakter. Lavvusamtalen var bra, det var bra att biskoparna var där och att ärkebiskopen deltog under hela arrangemanget.

 

FAKTA SAMISKA KYRKODAGAR
Målet med de samiska kyrkvägarna är bland annat att stärka, förnya och inpirera samiskt kyrkoliv över landsgränser och att stärka de samiska språken i användandet av dessa i kyrkolivet. Kyrkvägarna ska vidare vara en mötesplats för människor i alla åldrar oavsett kyrkotillhörighet och bygga förståelse mellan samer och icke-samer.
De samiska kyrkodagarna har tidigare arrangerats i Jokkmokk (2004), Anár (2009) och Mo i Rana (2013).
Arrangörer för Samiska kyrkodagarna 2017 i Arvidsjaur var Samiska rådet i Svenska kyrkan, Samisk kirkeråd i den norske kirken, Uleåborgs stift i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Arvidsjaurs församling, Luleå stift, Samarbetssrådet for kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB).

 

Översättning till samiska Sara Mariana Åström

Spara

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör