Lulesamiska

Täksta l almodum antolåvgån Bágos Báhkuj mij bådij ålggus åvdebut dán jage. Dat tjáleduváj degu moajttemus ráddidusá märrádussaj vaddet riektáv konsesjåvnåj gruvvuj Gállogin. Täksta l jårggålum julevsábmáj ja sisilågådum Karin Tuoljas.

Texten som är skriven av Åsa Lindstrand är publicerad i antologin Bágos Báhkuj och kom ut 2022. Den skrevs som en reaktion på regeringens beslut att bevilja koncession för gruvdrift i Gállok. Den är översatt till lulesamiska och inläst av Karin Tuolja.

Bágojt majt gulliv ja ma båhtin

Årrusa tjielde oassebiellen
Sávav oassálassti
Majt ådåsisadná e dárbojt gåbtjå
Ienemus oasse l nuorravuobme
mav Jåhkåmåhke sockenallmänning äjggu
Jåhkåmåhke sockenallmänning la ávon råkkådahkaj
(Le muhtem unnep ednamäjgáda aj)
Dánna älla suoddjimpárka jalik luonndoreserváhta
Älla alla luonndoárvo

Dajt gålgge bágojt mån mujtáv
Galgaj gullut degu lulun diedo ja tjiegŋalis guoradallama
valla gånnå hámedis bágo degu dåssjå ja e makka
galggin mijáv dádjadussaj tjáddjidit:
Dan diehti råkkådahka l buorre
Dan diehti ráddidus bälos

Unnep ednamäjgáda, sáme ja látte, e manenik aneduvá
E ga sáme tjieldij ålggolin
Ulmutja tjiegŋalis ruohttsasij ednamijda
gudi sihti viessomvuogijt ja diedojt guodet
boahtte buolvajda
e åvvå gåktuk galga vuojnnut
Valla ij ga ällosujtto guhkebuj gå báhkon boade
dajna gå jus boahttsun aktan äjgádijn luluj árvvo de luluj märrádus
sjaddat IJ

De hekkav dal válldep guovsagis, unnep rievsakhábagis ja tjuvtjes
Biernna bállis guorátjav juosik ietján
Boatsoj guohtus ietjá ednamijn, ma e gávnnu
Sarvva vasjoduvvis ietjá timbaráhkkarijn
ja dálvveguovddela vuotjeduvvis vahákjuhtusin
Niehte årrus suoddjimpárkan
Tjáhtje sjaddis suojmma ja diehttelisát sälggan
Guhtis láget skihpa guolev ietjas diehti? Jali åvvåk jus vijmak ij
bårådahte?
Sjaddá ham antibiotikaguolle Coopa galmánin
ja jus tjievres sihtá varás guolev de vuojadis – gåsi de vuojadisj

Astrid ja Nils. Dåj lihppe ulmutjijs gudi luondov ja ednamav smávebut
ávkkijin
ja vuorkudin gájkka majt máhttin
Gudi bivddin ietjasa sarvav tjavtjan ja ettjin goassak ienebuv doabo gå
majt dárbahin,
gudi tsaggin gillarijt ja gielajt ja bivddin galmma tjátjijn, njuovvin
boahttsuv, svijnev ja vuonntsáårråsav rujttaj
Gudi timmbarijt tjuollin vastes tjuoladagáj savek hávij dagi
Viessom gånnå aktisasjvuohta lij tjielgas ja mij ittjij goassak loabde

Mij sidájma guodet luondov dan láhkáj
gånnå da diedo ájn lidjin ávkken
vaj dåj aj lulujda dav viessomav válljit
jus lulujda sihtat jali jus luluj dárbbo
Valla uddni stuor rievvárfuova li suogŋam mijá lijkij vuolláj. Vaden.
Sij li dåhpum nåv ednagav
ja uddni hájn vil.
Ejma buorebut vuorbástuvá.

Sjnjuktjamáno 22 b. 2022