Stipender till duktiga studenter

Årets stipendier från Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet går till Norea Marklund och Sigrid Ejemar för sina uppsatser med samisk tematik.  

NOREA MARKLUND analyserar i sin uppsats, som också är hennes examensarbete i offentlig rätt vid Uppsala universitet, rennäringslagens regler om intrång i renskötselrätten. Enligt motiveringen till stipendiet visar arbetet på ett tydligt sätt hur rennäringslagen inte uppfyller de åtaganden som Sverige iklätt sig, bland annat egendomsskyddet i Regeringsformen och Europakonventionen, där den enskilde ska tillförsäkras full ersättning.

SIGRID EJEMAR får stipendiet för sin masteruppsats i historia vid Uppsala universitet. I den undersöker hon vad bristen på formellt inflytande har inneburit för samerna i nordvästra Jämtland under åren 1649-1700. I uppsatsen ges exempel både på hur samerna anpassade sig till majoritetssamhällets krav och normer, men också på hur vissa individer öppet utmanade dessa och till synes vägrade anpassa sig. Enligt Várdduo är Sigrids uppsats välskriven, intressant och ger insyn i ett område som har fått mindre uppmärksamhet i tidigare forskning.

STIPENDIERNA delades ut under seminariet Utblickar från Várdduo i samband med Ubmejen biejvieh. 

Picture of Åsa Lindstrand

Åsa Lindstrand

Chefredaktör