Kräv rätten till lappskattelanden

Tuesday, 31 October 2006 09:46

Det är viktigt att samerna själva hävdar återvinning av sina förfäders egendom, lappskattelanden. Det anser pressekreterarna i Lappskattelandsrörelsen, Sten Söderhagen och Henning Rankvist. De menar att lappskattelanden kan vara statens egendom inom 15 år.

Äganderätten till samernas forna lappskatteland kan gå helt förlorad inom cirka 15 år, och i några fall ännu tidigare. Staten kan då erhålla lagfart för all sådan mark – vilket i princip är hela lappmarken.
Hur är nu detta möjligt?
Jo, enligt svensk lag JB 16 (Jordabalken kap 16) då 20-årig hävd av markerna uppnås. Staten erhåller då via Svea Skog AB en legal äganderätt via den 20-åriga hävden, som ett laga fång-förfarande.
Äganderätten till de gamla lappskattelanden genom den 20-åriga hävden kommer antagligen att börja resultera till erhållande till lagfarter för staten via Svea Skog AB, kanske tidigare i något fall.
EG-rätten ger dock inte de statliga bolagen rätt till lagfart, men via skapandet av Svea Skog AB försöker man kringgå detta – med andra ord; staten har bildat ett eget så kallat målvaktsbolag för att hantera detta.

GENOM ATT sammanslå flera inskrivningsmyndigheter i Norrland kan man till och med hävda att dylika rättsfrågor inte ska behandlas av domstolarna utan istället av inskrivningsmyndigheten själv.
Speciellt lappskattelanden kommer att bli svåra att hantera om en sådan utveckling kommer att ske genom att rättsvården i samhället manipuleras.
Därför är det viktigt att samerna själva kraftfullt börjar hävda återvinning av sina förfäders egendom. För att hävda återvinning av lappskattelanden krävs en stämning mot staten, som måste vara uppbyggd med ett antal dokument för att styrka återvinningstalan enligt nedan:

En komplett släktutredning i rakt nedstigande led från den sista skattelappen. Detta framgår bäst från 1825 års specialjordebok som inte är manipulerad.
Skattelandets namn och dess geografiska läge så bra som möjligt. Bör redovisas på topografisk karta.
Sammanställning av nuvarande fastighetsbeteckning som finns på lappskattelandet, dock ej redan lagfarna fastigheter.
Eventuella insyningsprotokoll och andra häradsrättsprotokoll som styrker äganderätten. Naturligtvis är en lagfartshandling från den tiden mycket bra.
Till sist krävs att en bra advokatbyrå kontaktas, som har kunskaper om fastighetsrätt och grundlagar jämte internationella lagar.

Sten Söderhagen
Henning Rankvist
Pressekreterare i Skattelandsrörelsen

Last Updated on Tuesday, 31 October 2006 09:47