Jakt- och fiskesamerna samepolitiska agenda

Thursday, 26 April 2007 16:19

Sametingsledamoten Bengt Sevä anser att Jakt- och fiskesamerna är emot alla befintliga samiska rättigheter. Han kritiserar också partiet för att varken ha sans eller balans i sina arbetsmetoder i sametinget.

I sametinget har vi ett parti, Jakt- och fiskesamerna som fundamentalt skiljer sig från de övriga sametingspartierna. Jakt- och fiskesamerna är i princip emot alla de nu befintliga samiska rättigheterna och att de synliggörs. De som de flesta samer känner till är ILO-konventionen och nordiska samekonventionen, dessa båda konventioner motarbetas av JoF. Även i andra ärenden är man emot förstärkta samiska ståndpunkter.
Personligen har jag tidigare avvärjt tanken att det i sametinget skulle finnas ett parti som motarbetar samiska rättigheter, men nu får även jag revidera mitt sätt att tänka.

JAG ÅTERGÅR TILL händelser i Lycksele som förorsakade kalla kårar. Första ärendet var en bordlagd motion med rubriken ”Sametingsledamöternas anslutning till cyber-space”, ett ärende som absolut inte hade någonting med rennäringen att göra. Direkt gick JoF-ledamoten Ulf Nårsa till attack mot rennäringen och menade att det minsann går att skaffa pengar till rennäringen med inte till andra ändamål.
Det är besvärliga betesförhållanden och renarna svälter. Nästan hela renskötselområdet har drabbats av låst bete. Cynism och okänslighet både mot renägarna och renarna som svälter är tyvärr ett kännetecken för JoF.
Attackerna mot rennäringen är konstanta från JoF. Jag vill lyfta upp rennäringens folk, det är ni som har bevarat den samiska kulturen och kan uppvisa ett urfolks sätt och rätt att leva.
JoF-samerna anser också, på en direkt fråga från mig, att det är helt i sin ordning att renskötande samer i Härjedalen ska betala betesavgifter till markägarna. Tydligare än så kan det inte bli. Man försvarar inte samiska rättigheter. Håkan Jonsson och Ulf Nårsa gav ett klart besked!
I diskussionerna kring ärendet ”Budgetunderlag 2008-2010” motsatte sig Håkan Jonsson reformförslaget om äskande av medel (2 miljoner kronor) till avtalskostnader avseende arrende för vinterbete i Härjedalen. Håkan Jonsson invändning var att man härvidlag gynnade privata företagare.

JAG ÄR EN av de ledamöter som av JoF anses skriva märkligt formulerade motioner när jag vill återställa samiska rättigheter. Jag hade skrivit en motion som gick ut på att återställa Muonio samebys rätt till att vara en skogssameby, utan jakt- och fiskerättigheter. JoF, genom Eva Bergström, gick emot detta och lämnade en skriftlig reservation. Jag skrev motionen med utgångspunkt från en statlig utredning ”Samernas sedvanemarker” (SOU 2006:14), för att man där kommit fram till att Muonio sameby bedriver sin renskötsel på traditionella samiska marker och att i ett historiskt perspektiv alltid har bedrivit samisk renskötsel, tunga argument således och att en omklassificering rekommenderas.
Sedan har Eva Bergström, JoF:s vice ordförande, gjort ett upprop bland markägarna. Texten för uppropet är att markägare och organiserade inom fritids- och turistnäringar motsätter sig samiska rättigheter. Hon menar vidare att samiska rättigheter försvårar för näringar som jakt, fiske, gruvnäring, skogsnäring etcetera. Därutöver hävdar hon att renskötselrätten tillhör markägarna. Det är väl det här som är JoF:s urfolkspolitik.

NÄR HAR SAMEBYAR kunnat stoppa gruvor och skogsbruk? Den värsta lögnen i uppropet är det här med jakten och fisket. Plenumsbeslutet var att återställa Muonio sameby till en skogssameby, dock utan jakt- och fiskerättigheter. Sådana här dokument är tydligen godtagbara i ett av våra samarbetspartier.
Ändamålet helgar medlen brukar man ju säga, men det är ingen sans och balans i de arbetsmetoder som JoF-samerna använder.

Bengt Sevä
Sametingsledamot