Tanken är inte att diskriminera

Thursday, 29 March 2007 13:54

Svar av Lars Anders Baer apropå insändare om åldersdiskriminering av äldre samer när det gäller studier i samiska.

Sametinget har ett ansvara för att leda det samiska språkarbetet. I februari 2004 antog Sametinget i plenum ett språkprogram – Start för en offensiv språkpolitik. I handlingsprogrammet sägs att alla samer rätt till sitt språk, kunna tillägna sig och få användning för språket och att samiskan skall utvecklas till ett komplett och samhällsbärande språk. Här är utbildningen central, även vuxenutbildningen. Sametinget har sedan andra halvåret 2006 regeringens uppdrag att handha bidraget för alfabetisering i samiska enligt korttidsstudieförordningen. Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk har sedan 2005 kört kurser i samiska där studerande kunnat få bidrag till kortidsstudier. Enligt korttidsstudieförordningen får bidrag lämnas till dem som läser samiska och icke fyllt 64 år. Sametinget har fört diskussioner med regeringskansliet om att även samer som fyll 64 år skall kunna få bidrag till korttidsstuder. Hittills har dessa diskussioner inte lett någonstans. Sametinget kommer åter att ta upp frågan med regeringen i samband med beredningen av 2008 års statsbudget.

UNDER 2006 mottog Sametinget 200 ansökningar om bidrag till korttidsstuder. Sametinget beviljade 89 ansökningar. De största åldersgrupper som sökt bidrag och beviljats bidrag var 25-29 åringarna och 51-64 åringarna. Detta visar att det finns ett stort intresse bland både den yngsta och äldsta åldersgruppen för att förkovrar sitt språk. Av den som beviljats bidrag hade 77 procent inga läs eller skrivkunskaper i samiska. Av dem om beviljats bidrag hade 75 procent nordsamiska som hemspråk och 25 procent sydsamiska. Mer finns att läsa i Sametingets årsredovisning för år 2006 och som finns tillgänglig på sametingets hemsida: www. sametinget.se

Avslutningsvis kan korttidsstudieförordningen se ut att diskriminera personer över 64 år, men det är inte givetvis tanken. Tanken med detta stöd är att ge personer i arbetslivet möjligheter att studera.
Sametinget kommer givetvis att arbeta vidare med utgångspunkten att alla samer skall ha rätt till läsa/studera samiska, även om man fyllt 64. Skulle de nu inte vara möjligt att ändra på regelverket i kortstudieförordningen kommer Sametinget titta på alternativa lösningar. Detta skulle i så fall bli aktuellt under budgetåret 2008.

Lars-Anders Baer
Sametingets styrelseordförande