Är hotet från samer som kräver sin rätt störren än det från markexploateringarna?

Människan upprättar system för att organisera sin vardag och hantera gemensamma angelägenheter. När systemen är uttömda byter man till något som passar bättre till dagens samhällsstruktur. Renskötselsystemet i Sverige som existerat i åtminstone i 93 år och i vart fall från 1928 års renbeteslag har nu nått vägs ände. 

SVERIGE HAR via rennäringslagstiftningen drivit en diktaturliknande politik mot grupper av svenska medborgare tillhörande ursprungsfolket samerna och organiserat bort dem från sina ägarintressen i renskötselrätten. För att få metoden att fungera har vissa grupper gynnats med att just de får laglig rätt att tillämpa de rättigheter som tillkommer en hel samisk befolkning, och därmed har staten fått en villig medhållare som försvarar systemet. Utifrån detta bör det inte vara svårt att räkna ut att alla dörrar är stängda för dem som ställts undan och som har intresse av att utöva sin kultur till exempel att ägna sig åt renskötsel, jakt och fiske samt ta slöjdvirke och sätta upp en kåta eller en bod vid någon fiskesjö.

SOM BEKANT har SSR via Girjas sameby stämt staten om bättre rätt att upplåta småviltjakt och fiske på samebyns område. Högsta domstolen har gett Girjas rätt och samtidigt har domstolen bekräftat att samer oavsett medlem i sameby har renskötselrätt grundad på urminnes hävd. Allting sker på lika villkor och ingen äger mer än någon annan. Staten som via rennäringslagstiftningen bedriver en diktaturliknande politik har aviserat att man har tagit Högsta domstolens dom på allvar och kommer att tillsätta en utredning för att ändra rennäringslagen. En tydlig signal att förändringar är att vänta. 

VAD HAR DÅ de som har åsikten att om största hotet mot rennäringen kommer inifrån de egna leden gjort för att lösa problemen och minska det så kallade hotet från sina egna? Ingenting vill vi påstå. Vi har tidigare sagt att de flesta samer har tagit kolonisatörens tänkesätt som sitt eget och att det har slagit rot som åkerfräken på en grusplan. Sanering behövs för att göra det möjligt att kartlägga och fastställa verkligheten. Nu har kolonisatören ändrat sig och tagit med bortorganiserade samer i sitt tänkesätt. Att döma av framförda åsikter om att hotet mot rennäringen från sina egna led, som enbart kräver sin rätt, är större än exploateringarna av marker tydliggör att man ingenting förstått. Det är svenskt rennäringssystem som är roten till den situation som råder idag och inte samer som har organiserats bort med hjälp av rennäringslagstiftningen. 

Lars-Paul Kroik
Kandidat för Jakt-och Fiskesamerna
inför Sametingsvalet 2021

Lars-Jonas Johansson
Kandidat för Jakt-och Fiskesamerna
inför Sametingsvalet 2021