Debatt

Styrelsen agerar märkligt kring konsultationsordningen

Paritet Álbmuts företrädare i Sametinget, Lars-Paul Kroik, kommenterar turerna kring Kulturdepartementets förslag på Sametingets konsultationsordning – en process som nu har stannat upp.

Vilken skuld har samer själva och särskilt Sametingets styrelse i att konsultationsordningen nu har gått i stå och att vi sannolikt har flera etableringar av gruvor och vindsnurror att vänta – på samiskt område?

Under förra mandatperioden började Kulturdepartementet att skissa på ett förslag på en konsultationsordning för Sametinget i frågor av särskild betydelse för samer. Den skulle ge samer bättre möjligheter att påverka och ge sin syn på frågor kring till exempel gruvetableringar och vindkraftparker i Sápmi.

Med förslaget till konsultation följde projektpengar på 4 miljoner kronor som skulle betalas ut till Sametinget när propositionen om konsultationsordningen lades fram till Riksdagen innan den stängde för säsongen 2018.

I SAMETINGETS remissvar från den 28 november 2017 går att läsa att Sametinget avstyrker promemorians förslag till lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. Sametingets styrelse vill helt enkelt inte ha någon form av lagstadgad konsultationsordning för det samiska folket. I ett förtydligande till tidigare remissvar – daterat den 8 december 2017 – skriver Sametinget att man ändrat sig och är nu positiv till en lagstadgad konsultationsordning.

I sanning ett snabbt byte av åsikt. Har konsultationsförslagets projektpengar på 4 miljoner kr påverkat styrelsen så att den har ändrat sig?

Nu inriktar sig Sametingets majoritet på att kräva att även Sametinget ska ha rätt att begära konsultation. En annan fråga som det varit diskussioner kring är att konsultationsförslaget inte är i paritet med internationell ursprungsfolks rätt. Man syftar på principen ”Free Prior and Informed Consent” (FPIC), fritt informerat förhandssamtycke.  Och att detta skulle vara jämförbart med vetorätt. Den här frågan har diskuterats i många länder världen över på grund av att man varit osäker på innebörden av FPIC. Men ingenstans har det framkommit att det är en vetorätt.

I GENOMFÖRDA SAMRÅD med Kulturdepartementet om konsultationsordningen fanns det samiska organisationer som var emot förslaget – dra tillbaka, gör om gör rätt – på vilket sätt man ska göra om och göra rätt framkommer inte.

Nu ska man inte lasta sametingets styrelse för hela misslyckandet med konsultationsordningen. Det finns starka krafter i Regeringen och i övrig omgivning som överhuvudtaget inte vill ge samer mera inflytande över frågor som rör dem

Men styrelsens märkliga agerande i frågan gör ju Regeringen knappast mer benägen – snarare mindre – att tillmötesgå samiska krav på ökat inflytande över frågor som berör dem.

/Lars-Paul Kroik

Burgfjäll

Inga planer på flytt

Svar på insändare om Sámi Duodji i Samefolket nr.6-2018 Det finns inga planer på flytt. Det finns inga anställda som tjänar 50 000 kronor per månad. VD:n har sagt upp sig själv och är ledig med ...

Förstår majoriteten innebörden av Självbestämmande?

Debatt Frågan är relevant efter plenumsdebatten i Storforsen om förslaget till ändringar i Sametingslagen. Nu har Sametingets styrelse kommit med förslag på ändringar i Sametingslagen som sägs ...

Inlemma Luleälven i miljölagstiftningen

Grön, förnyelsebar och miljövänlig el. De vackra omskrivningarna är många om den el som vattenkraften producerar i Luleälven. Men hur är verkligheten i den älv som staten äger från källflödena i ...

Urfolkskonventionen ILO 169

Urfolkskonventionen ILO 169 ger vissa garantier för urbefolkningarnas markrätt. Enligt folkrätten är Sverige skyldigt att ratificiera ILO 169. Denna konvention antogs av FN 1989 och skulle börja ...

Kyrkans vitbok duckar för viktiga frågor

Det har från Svenska Kyrkan sida lanserats ett tvåbandsverk om kyrkan och samerna. Som bekant ägde samernas första landsmöte rum 1917 i Trondhjem och det andra i Östersund 1918 i ett stort ...

Nordisk Samekonvention – en katastrof för samerna som urfolk

I en tid då folkrätten stadigt har tagit steg framåt och urfolken alltmer har fått sina mänskliga rättigheter erkända, där självstyre och rätten till sina egna marker är fundamentala och där ...

Dags för en bättre samepolitik

Eivind Torps utredning om Framtida samepolitik är första steget mot en ny och bättre samisk politik. En starkare lagstiftning för oss samer. Ett samiskt förslag till regeringen på hur de i ett ...

Kapitlet om samer borde inte ha publicerats

Karin Bojs och Peter Sjölunds bok Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren har fått stor uppmärksamhet som i Sameradion och SVT:s lokala nyheter Nordnytt. De har kommit med påståendet ...

Vi vill återvinna Sápmi med öppen hand!

Wednesday, 26 September 2007 18:24 Det nya partiet Albmut vill sträva mot ett rättvist samhälle som ser till allas bästa. Det menar partiets språkrör Lena Nilsson, som vill förklara och ...