Samefolket Rent ut sagt Svar till Lars-Jonas Johansson, Samefolket nr.2-2017
Svar till Lars-Jonas Johansson, Samefolket nr.2-2017 PDF Print E-mail
Wednesday, 10 May 2017 05:32
Utredningen av framtidens sameby fortsätter koloniseringen av Sápmi

Eivind Torps utredning är inte en framtidsvision om en ny samepolitik utan en fortsatt kolonisering av Sápmi. Utredningen visar inte på att Sametinget strävar efter självbestämmande, utan fortfarande är länsstyrelsen en part likt den lappfogde som styrde samebyarna.

Sametinget har tillsatt en utredning som bygger på en nära femtio år gammal lag med idéer och regleringar som inte längre är anpassade till samisk rätt och nuvarande förhållanden i samebyar. Den beaktar i liten utsträckning den utveckling av samernas rätt till land och vatten som bör fångas upp och preciseras i lagar.

Sametingets styrelsepartier strävar efter självbestämmande i vart fall från talarstolen men när det gäller arbeten som Nordisk samekonvention och Eivind Torps utredning om framtida samepolitik nöjer de sig med situationen som finns idag. Inget av förslagen stärker ett självbestämmande.

Hur skulle en framtida samepolitik se ut om vi formade den med samiska ögon? Om vi inte tillsatte externa utredare som ser utifrån det svenska samhället?

VÅRT PARTI Guovssonásti anser att vi tillsammans ska forma framtidens sameby och att det är fullt möjligt att komma överens. Genom att låta samebyarna och de samer som finns inom samebyns område tillsammans diskutera och arbeta fram former för hur alla kan ingå i samma gemenskap och allas kompetens och rättigheter kan tillvaratas.

Rättigheter medför också skyldigheter inom en sameby. Vilka tillgångar ska ingå och vilka tillgångar för de nya medlemmarna med sig? Vårt förslag grundar sig på dagens lagstiftning men tillåter samebyarna själva forma sin sameby utifrån det samiska tankesättet. De samer som härrör till samebyn ska inbjudas och vara med i formandet av hur den nya samebyn kan se ut. Fungerar det inte kan samebyn återgå till hur det var innan försöket.

Eivind Torps förslag, En väg framåt, tvingar in nya medlemmar i samebyarna, alla kanske inte får ett välkomnande eftersom samebyn fråntagits sitt självbestämmande att säga ja eller nej till nya medlemmar. Känner sig nya medlemmar inte välkommen stärks utanförskapet. Dessutom är de ekonomiska delarna i förslaget helt ogenomtänkta. Är det det nya samiska samhället som den ledande majoriteten i Sametinget vill se?

FÖRSLAGET ÄR ogenomförbart på grund av de stora inkonsekvenserna i förslaget. Det som krävs för att gå framåt i denna fråga är ett genomarbetat förslag med god förankring hos rennäringen och det samiska samhället. Styrelsepartierna saknar helt kapaciteten eller kompetensen för att genomföra det.

 

Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi, Partiledare Guovssonásti