Samefolket Rent ut sagt Sametinget styr över rennäring
Sametinget styr över rennäring PDF Print E-mail
Wednesday, 10 May 2017 05:31
Sametingets konstruktion med att vara ett folkvalt organ och en myndighet med dubbla roller är komplicerad. De politiska partierna ska tillvarata de samiska folkets intressen men tinget ska även genomföra regeringens uppdrag, som formuleras i lagar, förordningar och regleringsbrev. Sametingets styrelse blir då myndighet medan Sametingets plenum är det folkvalda organet. Politiker tillsätter kanslichefen som ansvarar för myndighetens arbete.

Sametinget är förvaltningsmyndighet och har sektorsansvaret för rennäringen. Rennäringsutövarna är helt beroende av Sametinget och de politiker som är invalda i Sametinget. Ingen annan arbetsgrupp av samer är beroende av Sametinget för sin verksamhet. Samebyarna har i sin tur myndighetsansvar att hålla beslut av Sametinget och länsstyrelsen tillgängliga för sina medlemmar.

SAMETINGETS STYRELSE delegerar till kanslichef och nämnder hur rennäringen ska hanteras.

Som sektorsmyndighet hanterar Sametinget frågor som ansökningar om renmärken, rovdjursersättning, katastrofskadeersättning, hantering av bygdemedel, remisshantering för exploateringsärenden osv.

Rennäringens ställning har försvagats under nuvarande mandatperiod.

Genom beslut har politiker i den nu sittande styrelsen påverkat rennäringsutövandet att bli en allmän rätt och tar då ifrån den civila rätten till rennäringsutövandet som är grundlagsskyddad. Sametingets styrelseordförande gör uttalande om Girjasmålet där han tydligt deklarerar att Sametingets största parti Jakt- och Fiskesamerna inte stödjer rättsprocessen. De har försökt att underminera samebyarnas självrådighet i medlems- och märkesfrågor.

Guovssonásti arbetar för att Sametinget hanterar sektorsansvaret för rennäringen på ett rättssäkert sätt i Sametinget och att ledamöterna i rennäringsnämnden ska ha kompetens inom renskötseln för att kunna utveckla och driva rennäringsfrågor. Förvaltningen av rennäringen ska inte drabbas av vissa politikers vilja att försvaga näringen och samebysystemet.

Lars-Jon Allas, Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi, Guovssonásti