Samefolket Rent ut sagt Álbmut säger ja till NSK
Álbmut säger ja till NSK PDF Print E-mail
Wednesday, 10 May 2017 05:31
Nordisk samekonvention förbättrar samernas position

Nordisk samekonvention innebär ett genombrott i svensk samepolitik. Samisk bördsrätt återknyts till folket samerna i stället för som nu, då den är knuten till rennäringen. Ett 89-årigt orättvist system går i graven och ett nytt tillkommer som i vart fall inte bedöms vara sämre än det som varit.

Nordisk samekonvention är en beskrivning på vilka minimirättigheter samer ska tillförsäkras samt minsta möjliga nivå på inflytande och självbestämmande man ska få ha över sina egna rättigheter och möjligheten att bevaka sina intressen. Rättigheter och självbestämmande är så lågt satta att ytterligare begränsningar skulle förmodligen gå utanför anständighetens ram. Det skulle då bli svårt för de tre nordiska länderna Finland, Norge och Sverige att motivera detta inför världssamfundet.

Samer som folk omfattas av principerna om folkens rätt till självbestämmande, rätt till land och vatten samt rätt till resurser. Detta är skäl nog för en anslutning till Nordisk samekonvention.

Sverige skriver, i sin UPR rapport till FN, 2010, att samer utgör ett folk i enlighet med artikel 1 i de båda MR konventionerna ICCPR och ICESCR och har rätt till självbestämmande men med undantaget av att det inte får tolkas så att det tillåter eller uppmuntrar någon handling som helt eller delvis begränsar den territoriella integriteten eller politiska enheten för suveräna och oberoende stater som uppträder under åtlydnad av principerna om folkens lika rätt och självbestämmande.

Följaktligen borde samer ha ett reellt självbestämmande och vara jämbördig förhandlingspart med staten på alla övriga områden än ovan beskrivna undantag, tycker man, men inte. Självbestämmandet begränsas istället till lokala och interna frågor samt till uppgifter Sametinget har fått enligt nationell lagstiftning.

I varje fördragsslutande stat ska det finnas ett Sameting vilket är det högsta samiska organet i landet och som företräder det samiska folket. Vilket är bra, för då råder det ingen tvekan om vilket organ som företräder folket samerna i alla deras frågor. Konsultationen följer i stort sett Urfolksdeklarationen. Det som skiljer är att Sametingen får konsultationsstatus och ska underrättas när staten påbörjar arbeten med frågor som kan få särskild betydelse som till exempel vid lagstiftning, beslut eller andra åtgärder som påverkar samiska förhållande för att eftersträva enighet med eller samtycke från Sametinget innan beslut fattas.

När konventionen har ratificerats – den ska ratificeras – och nödvändig lagstiftning är anpassad till den kommer Sametinget få en förstärkt roll. Taktiska tvivel och ifrågasättande av Sametingets enighet faller bort. Sametinget kommer att i alla sammanhang representera ett återförenat samiskt folk.

Nordisk samekonvention kan mycket väl bli en valfråga vid Sametingsvalet 2017.  Då har samer tillfälle att välja de partier som är för eller emot en anslutning till Nordisk samekonvention.

Folket samernas förhandlingsposition kommer att förbättras. Det blir inte lika enkelt för staten att ignorera och förhala beslut när man har ett folk som motpart. De samer som är emot konventionen accepterar och godkänner att staten har fortsatt suveränitet över en yrkesgrupp av samer via rennäringslagstiftningen, som i sin tur är baserad på 1928 års Renbeteslag. Ska detta tolkas så att det är ett förbiseende eller är det ett uttryck för forntid, stagnation och bakåtsträvan?

På Álbmuts vägnar

Lars-Paul Kroik