Samefolket Rent ut sagt Öppet brev till Mattias Åhrén
Öppet brev till Mattias Åhrén PDF Print E-mail
Sunday, 20 September 2015 06:45
RÄTTIGHETER Bakgrunden till att detta brev måste skrivas är att jag starkt ifrågasätter Mattias Åhréns hållning till vad som inbegrips i omfattningen av urfolksrätt. Jag deltog den 5 mars 2015 på ett seminarium på Västerbottens museum om jakt- och fiskeprocessen. Där ställde jag en del frågor till panelen som efter svaren, gjorde mina frågetecken än större.

Jag kommer här att återge det som Mattias Åhrén gav till mig, som svar på mina frågor.

Min fråga 1: Jag vill ha svar från Mattias Åhrén om han anser att Rennäringslagens första paragraf strider mot folkrätten?

Åhréns svar på fråga 1 är att hänvisa till Kitokfallet och han menar att det därigenom redan är prövat enligt folkrätten.

Min fråga 2: Sedan 2010 är ju samerna omnämnda som ett folk i Sveriges grundlag, anser du att den grundlagsbetydelsen, samerna som Ett folk omfattar alla samer, eller bara samer i samebyarna?

Åhréns svar på fråga 2, citat: Självklart så omfattar referensen till samiska folket i grundlagen alla samer, men man måste också komma ihåg att, bara för att alla samer tillhör det samiska folket, så är det ju inte så att man har samma rättigheter, och det är ju samma sak med Svenska folket. Vissa äger ju skog, andra bedriver jordbruk, andra har andra rättigheter, det är liksom inte så att alla har samma rätt till allting. Utan i det samiska samhället, så har ju på lokal nivå rättigheter upparbetats och då blir det dom specifikt som upparbetat dom rättigheterna som har dom rättigheterna. Jag har lite svårt med den här inställningen att alla samer ska ha samma rätt, jaha var då? Skulle jag ha samma rätt att jaga och fiska i Girjas som Matti och Inko? För mig så låter det väldigt märkligt också från samiskt perspektiv. Jag har ju aldrig fiskat där, och min familj har ju aldrig fiskat där. Det är liksom, rättigheterna är på lokal nivå. Alla är med i det samiska folket, men jag driver min uppfattning att juridiskt är det från ett samiskt perspektiv att alla skulle ha rätt att jaga och fiska i det samiska området i Sverige, det blir snedvridet från min sida. Slutcitat.


JAG KONSTATERAR HÄR att Mattias Åhrén anser att oavsett hur samisk urfolksrätt uppkommit, så är ”samebyn allenarådande” idag. Oavsett hur en domstol skulle döma, så är det fel i Åhréns betraktelse. Samerna som Ett folk verkar inte finnas i Mattias vokabulär. Tyvärr.

Enligt min mening, så är konstaterandet med hänvisning till Kitokfallet, ostridigt, ett bakslag för samisk urfolksrätt. Ett rättsfall som bygger på Sveriges historiska behandling av samer, besudlat av diskriminering och fogdevälde som historiskt, sedan den första renbeteslagen tillkom år 1886 varit fylld med intentionen att decimera antalet samer inom Svenskt territorium. Jag menar att man till stor del av assimileringen in i det svenska samhället byggt en mur, samer emellan, endast för att utsläcka rättigheter för samer och minska antalet till en liten och hanterbar grupp.

Vad jag också anser faller bort, med din hänvisning till Kitokfallet, är att tiden därefter, efter internationella påtryckningar, så inrättade man i Sverige Samernas folkvalda parlament. Att nu samebyarna på grund av Sveriges mörka samehistorik, helt plötsligt var i minoritet i samernas folkvalda parlament, kan nog många med mig anse vara ett ödets nyck. 


VIDARE MÅSTE JAG också påpeka detta som gör att jag starkt ifrågasätter Mattias Åhréns trovärdighet. Det är att i den anmälan till FN:s rasdiskrimineringskommitté från Vapstens sameby och Samerådet, där Mattias Åhrén är verksam, så används uttrycket "since time immemorial" om hur nuvarande medlemmar i Vapstens sameby bedrivit renskötsel inom området. Detta vet många med mig, är helt felaktigt och det borde Mattias Åhrén känna till. Detta tycker jag tyder på att man från samebyarnas sida, vilka Mattias Åhrén företräder, är beredda att ta till vilka medel som helst, för att bevara det samebysystem som så utpräglat är uppbyggd i svenska rasbiologins tecken. Det största hotet verkar vara samer exkluderade från samebyarna.

Därför välkomnar jag Mattias Åhréns synpunkter, om, huruvida, en samisk grupps urfolksrättighet helt kan utsläckas av en annan grupp av samer? Och om han konstaterar det så, så vill jag hemskt gärna veta huruvida han kan komma till den slutsatsen.

För er intresserade så sa man vid början av ovan nämnda jakt- och fiskeseminarium att det skulle filmas och läggas ut på nätet, men jag har ännu inte lyckats hitta seminariet i mitt letande. Kanske någon har tips om var det finns?


Torkel Stångberg, syskonbarnbarnsbarn till Torkel Tomasson, ursame/renskötare i Vapsten och ordförande i Vaapsten Sijte

Fotnot: Mattias Åhrén har tillfrågats att svara på det öppna brevet, men har avböjt.