Samefolket Rent ut sagt Vaapsten Sijte bemöter Lundvall
Vaapsten Sijte bemöter Lundvall PDF Print E-mail
Thursday, 26 March 2015 06:51
REPLIK till Göran Lundvalls insändare med rubrik ”Sveken mot vårt lands natur och vår ursprungsbefolkning” i Samefolket nr1/2015.

För 51 år sedan, den 30 juni 1964 deltog du, Göran Lundvall som t.f. förste konsulent (lappfogde) på huvudförhandlingen angående Abelvattnets reglering och Gejmåns kraftstation.

Vi förstår ditt behov av att bikta dig, gentemot den insats du gjorde under dina år som statstjänsteman.

Du skriver om att det är samernas jakt och fiske som myndigheterna upplåter idag, och så alltjämt upplåtit.

Du nämner även regleringen av Umeälvens källflöden, samt om dina fördjupningar i rennäringslagarnas förarbeten. Nu skall vi hjälpa dig att friska upp ditt minne från den tid då du tjänstgjorde i svenska statens tjänst i vårt område inom Vapsten.

Vi börjar med att bemöta ditt påstående om jakt- och fiskeupplåtelserna. Du anser att jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränserna och inom renbetesfjällen tillhör samerna. Vi undrar, vilka samer menar du?

I ETT YTTRANDE daterat 8 september 1969 (Dnr A14/1965 akt 136), i målet ang. Abelvattnets reglering (A 62/1963) och samefrågor inom umeälvens flodområde (A 14/1965) ställt till Vattenrättsdomaren i Nedre Norrbygdens Vattendomstol från Fiskeriintendenten i Nedre norra distriktet Sten Berg, behjälplig av byrådirektör Thorsten Andersson, så framhåller dom bland annat citat ” att det finns gamla samiska fiskerättigheter utöver vad som sägs i renbeteslagen, som icke ännu fastlagts i lag, sid 74: 1898-års renbeteslag – liksom dess föregångare av 1886 – saknar regler om rättsförhållanden beträffande andra lappar än de renskötande. De lappar, vilka i stället för att idka renskötsel ägna sig åt fiske och jakt, kunna emellertid icke på grund av nyssnämnda inskränkning av renbeteslagstiftningens regler anses stå rättslösa, för bestämmandet av deras rättsställning måste man tillämpa äldre rätt samt i främsta rummet analogier från renbeteslagarna, vilka i huvudsak avsågo, icke att skapa nya rättsförhållanden, utan att sammanfatta vad tidigare gällt. I princip torde väl de icke renskötande lapparnas rättigheter sträcka sig lika långt som de renskötandes; liksom dessa torde de äga nyttja skogen samt bruka jakt och fiske, allt med de restriktioner, som stadgats för de renskötande lapparna.” slutcitat.

NÅGOT LIKNANDE YTTRANDE har i våra efterforskningar av berörda domar, inte kunnat återfinnas, från dig, eller Lappväsendet som du företrädde. Detta yttrande från Fiskeriintendenten gavs inget gehör, utan blev endast lagt till handlingarna. Du borde i rättvisans namn erkänna att du varit delaktig i dessa svek mot natur och urfolk, som du skriver om i din insändare.

Vidare om regleringen av Umeälvens källflöden så vill vi påminna dig om ett möte du deltog på som t.f. förste konsulent. Mötet skedde den 5-6 november år 1968 (Dnr Nedre Norrbygdens Vattendomstol A62/1963 akt.bil. 239). Där deltog även din företrädare, f.d. förste konsulenten Hilding Ritzén såsom vattendomstolens sakkunnige. På frågan angående ersättningens fördelning m.m. (s.117) så uttrycker dåvarande Lappbyns advokat Theodor Sandgren, med stöd av Er på Lappväsendet. Citat Sandgren s. 117: Hellgren (Vattenfalls ombud) sade, att det vore lämpligast att ersättningar som sökanden (Vattenfall) har erbjudit döms ut till lappbyn (I enlighet med 1928-års renbeteslag). Det kan vi inte acceptera, eftersom pengarna då blir bundna på ett sätt som gör att de inte kommer dem som lider skada till del. Slutcitat. Vidare på s.121 så kommer frågan upp vilka huvudmän som detta skulle beröra och då svarar Sandgren ännu en gång med Citat: Övriga huvudmän i lappbyn anser att Ritzéns uppfattning är riktig, nämligen att dessa personer inte är medlemmar i lappbyn. Man kan för övrigt se i renlängden vilka som är medlemmar.

 

DETTA VAR ETT av flera steg där Lappväsendet var delaktig i en utmanövrering av ursamerna inom Vapsten till förmån för inflyttade samer.

Du, Göran, har för tiden därefter, med dina handlingar, skapat en oreda som enligt forskare bedöms vara den mest infekterade konflikthärden i Sverige idag.

Du, Göran, besökte länsstyrelsen i Västerbottens län den 25 april år 2012 för att återigen försvara dig mot de övergrepp som Vi anser utsatta för. Handlingarna från detta möte är skyddade enligt sekretess, och som fortfarande idag inte är en allmän handling. Vad är det som fortfarande måste döljas?

Vi, ursamer och tillika arvtagare till lappskattelanden inom Vapsten kämpar fortfarande för upprättelse efter det svek som Svenska statens tjänstemän åstadkommit genom historien.

Vår rätt att bedriva renskötsel på lika villkor som andra samebymedlemmar kvarstår.

Vår stolthet kommer du aldrig åt.

 

Torkel Stångberg, ordförande Vaapsten Sijte         

Erik Östergren, vice ordförande Vaapsten Sijte