Samefolket Rent ut sagt Sverige bör respektera samernas folkrättsliga status
Sverige bör respektera samernas folkrättsliga status PDF Print E-mail
Friday, 27 February 2015 15:31
RÄTTIGHETER ILO-konventionen 169 antogs den 27 juni 1989. På den tiden var den internationella ursprungsfolksrätten inom FN systemet inte så utvecklad som den är i dag. FN:s urfolksdeklaration antogs 2007 och urfolksresolutionen 2014. Samer i Sverige blev ett folkrättsligt erkänt folk den 1 januari 2011 enligt artikel 1 i de båda MR-konventionerna från 1966.

Finland är på väg att ansluta sig ILO konventionen 169. Liksom samerna i Norge redan gjort har det finska Sametinget skrivit under en förklaring på att man avsäger sig markanspråk och att mark och vatten fortsättningsvis ska vara i den finska statens ägo. Dessutom har man ett förslag på att utesluta vissa grupper av samer för att begränsa deras möjligheter att registrera sig i det finska Sametingets röstlängd. Nu har det finska lagrådet sagt att denna definition är för snäv och att en utvidgning är nödvändig.

Till skillnad från Norge och Finland är samerna i Sverige ett folkrättsligt erkänt folk med folkrättslig ställning. Om man utgår ifrån att Sverige ratificerar ILO 169 och ställer som villkor att Sametinget ska skriva på en liknande förklaring som innebär att man avsäger sig alla anspråk på markrättigheter för all framtid, och att dessa ska övergå i den svenska statens ägo. Hur ska den samiska världen ställa sig till detta i förhållande till sin folkrättsliga ställning? Det är en fråga man bör fundera på utifall att en sådan situation skulle uppstå.

DET ÄR OCKSÅ några andra frågor som är relevanta att få svar på innan man tar ställning till en eventuell ratificering:

1. Samernas folkrättsliga ställning i Sverige och förhållandet till ILO 169:s tolkning av begreppet ”folk”?

2. Kommer hela den samiska världen att omfattas av en ratificering eller kommer staten att försöka begränsa den personkrets som ska omfattas av konventionen?

Noteras bör är att ILO 169 gäller för hela den samiska befolkningen och således inkluderar varje samisk individ oberoende var hon eller han bor.

Det är heller inte möjligt att reservera sig mot någon eller några delar av ILO-konventionen nr 169.  

3. Sametinget självbestämmande i Sverige kontra ILO 169:s tolkning som inte omfattar självbestämmande?

4. Rätt till mark och vatten eller en avsägelse förklaring? En förklaring likt Norge och Finland som innebär att man avsäger sig alla anspråk på mark och vatten?

SAMERNA I SVERIGE Same har redan den rättsstatus som en anslutning skulle innebära eftersom det är ett folkrättsligt erkänt folk.

Vad som krävs är att Sverige respekterar samernas folkrättsliga status och uppfyller sina åtaganden genom att ändra lagstiftningen och anpassar systemen till just samernas folkrättsliga ställning och formuleringarna i grundlagen.

Vid MR-rådets UPR-utfrågning den 26 januari 2015 i Genève blev Sverige rekommenderad av fyra länder och uppmanad av tre, Danmark, Norge och Honduras, att ratificera ILO 169. Svaret på hur Sverige kommer att agera i frågan med utgångspunkt från detta återkommer man till i juli 2015. Sverige äger frågan om att ratificera ILO nr 169. Det är dags att bestämma sig för en anslutning eller inte. Inte minst för att kunna gå vidare och utveckla samepolitiken.

Att man under årtionden hänvisar till att man utreder de juridiska konsekvenserna av en ratificering håller inte. Det verkar vara ett svepskäl att man inför världssamfundet försöker dölja sin motvilja mot just en ratificering.

Lars-Paul Kroik, Álbmut