Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 1 2015
Nyhetsnotiser nr 1 2015 PDF Print E-mail
Thursday, 22 January 2015 21:18
Vänsterpartiet lyfter samiska frågor

POLITIK Sametinget behöver utvecklas och det samiska självstyret stärkas. Det menar Vänsterpartiet som har lagt en motion i riksdagen i frågan. Ett skäl till detta är den knepiga situationen där Sametinget som myndighet kan tvingas genomföra direktiv från regeringen, även om dessa kolliderar med vad Sametinget som folkvalt organ vill. Vänsterpartiet vill därför att frågan om utökat samiskt självbestämmande ses över i en utredning. I samma motion skriver partiet också att arbetet med att ratificera ILO:s konvention 169 bör prioriteras och att en vitbok över de övergrepp som svenska staten utsatt samerna för upprättas.
 

Samlingar stannar i Umeå

ARKIV Huvuddelen av de skriftliga samlingarna vid DAUM, Institutet för språk och folkminnen, blir kvar i Umeå. Samlingarna kommer att förvaras i Umeå stadsarkivs lokaler. Genom den överenskommelse som ingåtts mellan Institutet för språk och folkminnen, Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten kan parterna i framtiden samarbeta kring olika insamlings- och forskningsprojekt och få ett större ömsidigt kunskapsutbyte.

 
Samisk radio och TV slås ihop

MEDIA Efter att i flera år ha samarbetat i nyhetsarbetet samlar sameradion och SVT Sápmi sedan årsskiftet alla sina krafter i en och samma redaktion. Chef för den samiska radio- och TV-redaktionen är Ole Isak Mienna, tidigare radiochef. Samtidigt flyttar SVT:s meänkieli-redaktion från Luleå till Kiruna och de två halvtidstjänsterna där utökas till två heltidstjänster.

 
Regeringen får avgöra gruvtvist

GRUVNÄRING Länsstyrelsen sade nej, men Bergsstaten sade ja. Frågan om företaget Norrliden mining AB ska få bearbetningskoncession för sin fyndighet väster om Glommersträsk i Västerbotten går därför vidare till regeringen. Bakgrunden till oenigheten är bland annat att länsstyrelsen sagt nej för att riksintresset rennäring skulle drabbas för hårt. Men samtidigt har den berörda samebyn, Mausjaure, skrivit till Bergsstaten och sagt att den inte har något emot gruvbrytningen. Mausjaure hade nämligen förhandlat med gruvbolaget. Senare, i en intervju i sameradion, menar dock samebyns Mikael Jonsson att man ångrar att man skrev på samarbetsavtalet med Norrliden mining.


Stöd till traditionell matkultur

MAT Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen och Jordbruksverket får i uppdrag att värna matkulturen. Det står klart när kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hade fastställt de så kallade regleringsbreven till de myndigheter som ligger under hennes departement. Under åren fram till nästa riksdagsval ska de fyra nämnda myndigheterna stödja den del av kulturarvet som hänger ihop med matproduktion genom att synliggöra och utveckla traditionell kunskap, mångfald av växt- och husdjursarter, kulturmiljöer och landskap.


Länsstyrelsen struntade i Ruvhten

URSÄKT Justitiekanslern kräver att länsstyrelsen i Jämtland ber Ruvhten Sijte om ursäkt. Skälet är att länsstyrelsen år efter år beviljat enskilda personer att jaga älg och björn inom Ruvhtens renskötselområde utan att alls inhämta samebyns synpunkter. Samebyn har endast få ta del av kopior på besluten. Under 2013 var det till och med samebyn som fick kontakta länsstyrelsen för att få ta del av jaktbesluten. Därmed menar JK att länsstyrelsen har brustit allvarligt i sin hantering av jakträttsfrågor i Ruvhtens område i västra Härjedalen. Förutom ursäkten ska rutinerna för handläggningen av jaktfrågor ses över.