Samefolket Sápmi runt Nyhetsnotiser nr 5 2014
Nyhetsnotiser nr 5 2014 PDF Print E-mail
Tuesday, 27 May 2014 19:53
Bidrag till språkprojekt

SPRÅK 599 000 kronor av de statliga bidragen till minoritetsspråk har delats ut till olika samiska språkprojekt. Sáminuorras projekt Giellaskurppo/Lulesamiska har fått 180 000 kronor, föreningen Álgguogåhties umesamiska språkbad har fått 120 000 kronor och Vadtejen Saemiej sijte har fått 90 000 kronor till projektet Tjåahkoesijjie, Malmfältens folkhögskola fått 60 000 kronor projektet Giellafáddar, Ståkke sameby beviljades 50 000 kronor för språkbad i samband med höstslakt och Rans sameby har fått 40 000 kronor för Mijjan Siijah – Våra platser.  Vidare har Talma sameby beviljats 34 000 kronor för Buolvvas bulvii och Lule-Bodens sameförening har fått 25 000 kronor för temabaserade samiska samtalsträffar.


Samlade samiska föremål kartläggs 

FORSKNING På 1600- och 1700-talen började svenska vetenskapsmän, aristokrater, kungar och drottningar samla på samiska föremål. Nu ska samlandet kartläggas genom forskningsprojektet ”Att samla Sápmi”.

Det är forskaren Jonas Monié Nordin på Historiska museet i Stockholm som ska leda projektet.

     Vår målsättning är att genom nya perspektiv och mångvetenskapliga metoder visa att 1600- och 1700-talets insamlande av samiska föremål och spridning av dessa har fått en avgörande roll för hur det tidigmoderna Europa såg på samer. Och vi vill undersöka hur den här historien påverkar och styr majoritetssamhällets förhållande till de samiska minoriteterna i dag, säger Jonas Monié Nordin i ett pressmeddelande.

Jonas Monié Nordin säger att kunskapen om den koloniala historien i de samiska områdena är låg. Därför är det viktigt att lyfta fram historien och dess konsekvenser. Han berättar också att det finns ett stort internationellt intresse för det fyraåriga projektet.

Projektet är mångvetenskapligt och forskargruppen består av arkeologer och historiker från Finland, Norge och Sverige. Det finansieras av Vetenskapsrådet och budgeten är på knappa 8 miljoner kronor.

 
Stekenjokk blir regeringsfråga

GRUVOR Bergsstaten sa tidigare i år nej till Vilhelmina Mineral AB:s ansökan om gruvbrytning i Stekenjokk. Nu har gruvbolaget överklagat Bergsstatens beslut till regeringen. Bolaget anser att rennäring och gruvdrift kan samexistera i området.


Böcker på minoritetsspråk hotade 

KULTUR Förlaget Podium har ända fram till 2011 fått verksamhetsstöd från statens kulturråd för att kunna producera och ge ut litteratur på nationella minoritetsspråk. Nu har kulturrådet beslutat att dra in stödet. Istället ska förlaget söka projektstöd för varje utgivning, menar kulturrådet. På förlaget säger man att man inte längre kan jobba långsiktigt på grund av detta. Dessutom har inte förlaget resurser nog för att söka projektpengar för varje utgivning, vilket gör att förlaget framgent inte kommer att kunna ge ut lika många böcker på minoritetsspråk.

Mårten Lempert på Statens kulturråd menar att förändringen är gjort för att ge fler förlag mjöligheter att stöka stöd för utgivning av minoritetslitteratur.

     Givetvis så har Podium situation blivit svårare, när de måste söka för projekt och beskriva, som sagt de kan söka för fler titlar, men för alla andre förlag som vill ge ut nationella minoriteters litteratur så har det blivit bättre, säger Mårten Lempert till Sameradion.

 
Malå klagar till högsta instans

GRÄNSER Malå sameby har överklagat Sametingets beslut om samebyns gränser till Högsta förvaltningsdomstolen. Samebyn menar att det saknas praxis för flera principfrågor kring förändringen av en samebys gränser. Sametingets beslut berörde fem samebyar och innebar bland annat att Svaipa och Maskaure samebyar kompenserades för förlorat vinterbete på bekostnad av Malå sameby.