Samefolket Rent ut sagt De större hoten kommer utifrån
De större hoten kommer utifrån PDF Print E-mail
Sunday, 23 March 2014 21:42
GRUVEXPLOATERINGAR Är Min Geaidnu ensam om att driva rennäringsfrågor i Sametinget? Den frågan ställer vi efter att vi med alla medel försökt att få till arbetsgrupper och kompromissförslag för att färdigställa en gruv- och mineralpolicy, men inte lyckats.  

För Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe har det varit viktigt att få till en gruvpolicy som alla kan ställa sig bakom, där alla synpunkter från det samiska samhället tagits med. På så sätt kan vi också bäst skydda rennäringens intressen, naturmiljön och den samiska kulturen gentemot gruvexploateringar och andra intrång. Vid plenum i Jokkmokk i augusti tog Min Geaidnu initiativet till att få till ett kraftfullt uttalande mot gruvexploateringar i Sápmi. De som färdigställde förslaget till uttalande var en arbetsgrupp från de fem största partierna. Uttalandet kunde sedan antas enhälligt i plenum. Det är så vi ska arbeta i Sametinget. Det är så vi får resultat som gagnar det samiska samhället.

Mijjen Geajnoe är ett fritt parti utan politiska bindningar åt något håll, det gjorde vi klart redan vid öppnandet av Sametinget i augusti 2013. För Min Geaidnu finns bara samarbetspartners i Sametinget, inga motståndare och inga fiender. För oss finns inte oppositionen i Sametinget, utan bland gruvexploatörer, svenska staten och andra motståndare till oss samer.

DEN UTVECKLING SOM vi tyvärr ser i Sametinget nu, där några partier har börjat kalla sig för opposition och mycket tydligt motarbetar alla försök till kompromissförslag, är oroväckande och kommer inte att leda Sametinget framåt eller gynna rennäringens utveckling. Medan den så kallade oppositionen i Sametinget bedriver opposition mot bland annat Min Geaidnu så firar den riktiga oppositionen stora triumfer mot oss samer som folk.

Det är istället viktigt att vi samer ser att de större hoten kommer utifrån. Vi har inte råd att inte börja enas i Sametinget om vad vi verkligen vill med rennäringens utveckling, samiska rättigheter och skyddet av markerna. Vi måste vara så tydliga som vi var när vi tog det kraftfulla uttalandet mot gruvor vid plenum Jokkmokk. Det gav genast resultat.

Gruvpolicyfrågan har behandlats vid Sametingets styrelse ett flertal gånger under hösten 2013. Min Geaidnu har försökt få till ett konstruktivt arbete genom att föreslå breda arbetsgrupper som skriver ett färdigt förslag. I september ville vi att arbetsgruppen för rättighetsfrågor skulle få uppdraget att komma med ett slutgiltigt förslag. Mot detta anfördes formella hinder, vilka vet vi inte riktigt. Vi försökte med olika kompromissförslag för att få igång ett gemensamt arbete där alla partier deltog, även den så kallade oppositionen. I januari bildade styrelsen en egen arbetsgrupp där alla partier skulle delta. Uppdraget var att skriva ihop ett gemensamt förslag till Sametingets plenum i Umeå, som alla partier kunde ställa sig bakom. Nu blev det arbetet också nedlagt bland annat eftersom ett flertal av partierna uteblev från första mötet vid sammankallandet.

DET KAN KONSTATERAS att styrelsen i Sametinget inte har hanterat frågan på ett effektivt sätt. Styrelsen har diskuterat mycket om den formella gången, vem som ska ta initiativ, styrelsen eller nämnderna, och vem som ska slutföra arbetet. Många förslag har lagts och många reservationer har formulerats om formaliteter. Det alla i styrelsen borde ha gjort är att snabbt ta beslut om den formella gången och sedan koncentrerat sig på sakfrågan istället. Det får hela styrelsen ta på sig.

Vi i Min Geaidnu tar detta som en lärdom. Vi anser att sakfrågorna måste prioriteras bättre, vilket vi tydligt sett vikten av i gruvpolicyfrågan.  Slutsatsen av detta är att Mijá Gäjnno kommer att fortsätta att bjuda in alla partier till samarbete. Samarbete innebär att man diskuterar lösningar utifrån de olika synvinklar vi alla har. Men det viktigaste av allt är att göra det utifrån det samiska samhällets bästa, för rennäringen, rättigheterna, kulturmiljön, slöjden, jakten och fisket, förvaltningen av vårt eget land, språket och identiteten.

Vi vill uppmana alla partier att se till det större gemensamma målet för oss samer att försvara våra rättigheter till land och vatten och utveckla vår kultur. Den riktiga oppositionen finns inte bland oss själva. Den finns utanför det samiska och är det verkliga hotet!

För Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe

Ol-Johán Sikku, Christina Åhrén, Sara Larsson, Kristina Nordling, Per-Jonas Parffa, Marita Granström