Samefolket Rent ut sagt Sametinget måste bestämma samisk nivå på rättigheter och självstyre
Sametinget måste bestämma samisk nivå på rättigheter och självstyre PDF Print E-mail
Sunday, 22 September 2013 21:39
POLITIK Sametinget måste bestämma nivån på samisk självstyre och samiska rättigheter innan viktiga förhandlingar om bland annat nordisk samekonvention och renskötselkonventionen slutförs. Nu genomförs förhandlingarna utan ett tydlig uppdrag om nivån på samiska rättigheter utifrån samisk sedvanerätt och enligt Internationell urfolksrätt, vilket är oroväckande. 

Sametinget har vid plenum i Jokkmokk den 27 augusti tagit ett starkt uttalande om gruvpolitiken och lagt ribban på en hög nivå där fortsatt exploatering av Sápmi inte länge kan accepteras. Detta är vad jag förstår första gången Sametinget är så tydlig i ett helt enigt beslut om samiska rättigheter och där beslutet hänvisar till internationell folkrätt utifrån FN:s konventioner, deklarationer och resolutioner om mänskliga fri- och rättigheter samt de mycket viktiga principerna om Free Prior and Informed Consent/fritt informerat förhandssamtycke. Detta innebär att urfolket samerna, vid till exempel ett exploateringsärende, har rätt att själva besluta om villkoren för deltagande utifrån fullständig, objektiv och förståelig information i ärendet. Ingen tvång eller manipulation får förekomma och samerna har också rätt att säga nej.

DET FÖRSTA SOM måste ske i Sametinget är att påbörja arbetet med självstyre utifrån internationella mått och bestämma sig för vilken nivå ett fortsatt arbete med bland annat olika konventioner och förhandlingar som berör samerna ska genomföras. Detta är mycket viktigt att ta beslut om först, innan undertecknande sker av så viktiga dokument som konventioner som kan ha mycket långtgående konsekvenser för lång tid, kanske för evigt. Har då samerna accepterat en för låg nivå har vi i princip sålt ut rättigheterna enbart utifrån dåliga förberedelser och okunskap.

Den samiska hållningen bör åtminstone vara den nivå som återkommande återspeglas av olika FN-organ i kritiken av hur Sverige tillvaratar samiska rättigheter utifrån FN-konventioner och enligt den standard som folkrätten anger. FN:s rasdiskrimneringkommitté har nyligen återigen gett Sverige kritik, denna gång bland annat mineralpolitiken och rovdjurspolitiken. Sametinget, de samiska organisationerna och det samiska folket ska till och med ha högre krav på samisk rätt till land, kultur och samhälle än vad den internationella folkrätten anger. Då påverkar vi även det internationella samfundet att utvecklas i den riktning vi anser är nödvändigt.

NU PÅGÅR BLAND annat förhandlingar om nordisk samekonvention och renskötselkonventionen utan att Sametinget officiellt beslutat om nivån av självstyre och vilka samiska rättigheter som är oantastbara. De förhandlare som är utsedda gör säkert ett så bra arbete de kan, men avsaknaden av principer och officiell samisk nivå av rättigheter och självstyre ger ett farligt utrymme som kan utnyttjas av motparten. Ett ytterligare aktuellt exempel är regeringens uppdrag till länsstyrelsen i Norrbotten att utifrån Sveriges mineralstrategi få till en bättre samverkan mellan olika parter för utnyttjande av naturtillgångarna. Frågan är om Sametingets återigen ska gå in med ett otydligt samiskt uppdrag att samverka enligt regeringens direktiv, utan stöd i principer som samerna beslutat själva?

Det positiva är att de flesta av Sametingets partier har varit varit mycket tydliga om att arbetet med samiskt självstyre är av högsta prioritet. Det eniga uttalandet om gruvpolitiken är ett kvitto på att alla i Sametinget nu menar allvar och är beredda att också ta de radikala beslut som behövs.

Ol-Johán Sikku

Min Geaidnu/Mijá Gäjnno/Mijjen Geajnoe